LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Reglament de les prestacions de reembossament de les despeses de desplaçament i d’allotjament (Text refós per LesLleis.com)


Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula les tarifes, les condicions i els procediments per al reembossament de les despeses de desplaçament i d’allotjament de la persona assegurada directa o indirecta i d’un acompanyant en els casos establerts.
Article 2. Definicions i requisits

En virtut de l’establert en aquest Reglament, es tenen en compte les consideracions següents:
LesLleis.com

1. Desplaçament: és el trajecte que fa una persona assegurada directa o indirecta i el seu acompanyant, si es compleixen les condicions previstes en l’apartat 2, des d’Andorra a l’estranger, i viceversa, per rebre assistència sanitària, sotmetre’s a un tractament específic o fer-se una prova diagnòstica que no es pot dur a terme al Principat.

Els desplaçaments es poden efectuar amb els tipus de transport següents:

a) Transport col·lectiu: el desplaçament es fa amb autobús o amb un taxi col·lectiu autoritzat administrativament per efectuar el servei.
b) Transport amb taxi individual: el desplaçament es fa amb un taxi individual autoritzat administrativament per efectuar el servei.
c) Transport amb vehicle propi.


2. Acompanyant: és la persona que es desplaça amb la persona assegurada, en algun dels tipus de transport previstos en l’apartat anterior, quan la persona assegurada necessita que l’acompanyin per realitzar l’acte sanitari que motiva el desplaçament. Per disposar d’un acompanyant, la persona assegurada ha de complir alguna de les condicions següents:

a) Presentar un estat clínic que requereixi l’assistència d’una tercera persona per fer el desplaçament, segons el criteri de l’Àrea de Control Sanitari de la CASS.
b) Ser menor de 18 anys.
c) Estar incapacitat judicialment.
d) Tenir reconeguda l’assistència d’una altra persona per dur a terme les activitats de la vida, determinada pel Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i d’establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els hàndicaps, del 10 de juny del 2004, i de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, o d’altres normes que les substitueixin.
e) Ser beneficiari d’una pensió d’invalidesa atorgada per la CASS que reconegui la necessitat d’una tercera persona, corresponent al grup III o a la categoria B.


3. Allotjament: és el sojorn a l’estranger del pacient per raó de desplaçament sense internament en un centre sanitari, sempre que es compleixin els requisits de desplaçament. També és el sojorn a l’estranger per raó de desplaçament de l’acompanyant en els casos que el pacient es trobi o no ingressat i requereixi un acompanyant segons el previst en l’apartat 2.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.