LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Decret 335/2022, del 17 d’agost del 2022


Decret 335/2022, del 17-8-2022, d’aprovació del Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric.

Exposició de motius

La Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain té per objecte dotar el Principat d’un marc regulatori que afavoreixi l’activitat relacionada amb els criptoactius i la tecnologia de cadena de blocs, cosa que ha de permetre i fins i tot facilitar que es duguin a terme activitats de mineria de criptoactius dins del Principat d’Andorra. Aquestes activitats requereixen una gran capacitat de computació i, en conseqüència, ocasionen grans nivells de consum elèctric si es fan de manera massiva. Una instal·lació d’aquesta mena pot requerir un consum de 5-20 GWh anuals, de forma que la instal·lació de diverses granges de mineria de criptoactius a Andorra pot representar fàcilment més del 10% del consum total anual del Principat, que se situa actualment entorn dels 540 GWh.

Aquest nivell de demanda d’energia elèctrica pot tenir un impacte molt significatiu per al sistema elèctric andorrà, atès que implica un augment molt important de la demanda en un període de temps molt curt. Per aquest motiu, es requereix una planificació acurada en relació amb l’adaptació del sistema elèctric per dur a terme el desenvolupament de granges de mineria de criptoactius a Andorra, ja que el sistema elèctric no està preparat per absorbir un augment significatiu de la demanda en un horitzó temporal tan curt.

Cal tenir present que, ara com ara, la producció d’energia elèctrica local cobreix únicament un 20-23% de la demanda del país, mentre que la resta d’energia s’ha d’importar i, en la situació actual de preus en els mercats elèctrics, un increment significatiu de les importacions tindria una repercussió molt rellevant en el preu de l’energia elèctrica, que s’hauria de repercutir en el conjunt dels abonats, de forma que, si no s’adopten mesures destinades a impedir-ho, la instal·lació de granges de mineria de criptoactius a Andorra pot tenir com a conseqüència immediata un increment molt important del preu de l’energia per a tots els consumidors. A aquest primer factor s’hi ha d’afegir que la xarxa elèctrica d’Andorra, com la de qualsevol país, està dimensionada per atendre la demanda existent i els increments previsibles deguts al creixement de l’activitat econòmica i del grau d’electrificació, i que un increment important a curt termini no previst, com el que pot derivar de la instal·lació de granges de mineria de criptoactius, ocasionarà problemes i tensions sobre la xarxa, tant des d’un punt de vista tècnic com econòmic, problemes que, si no s’adopten previsions específiques, repercutiran en el conjunt de consumidors.

Per aquest motiu, la disposició addicional tercera de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain té per objectiu protegir el sistema elèctric nacional, sense perjudicar la integració dels criptoactius dins dels seus usos i activitats particulars, és a dir, atendre el control específic de l’activitat de mineria sense perjudicar la integració general dels criptoactius dins dels diversos sectors (financer, industrial, de consum i altres).

En aquest sentit, aquest Reglament estableix un seguit de requisits proporcionals a la capacitat de la instal·lació, i alineats amb els requisits tècnics necessaris per assegurar la viabilitat tècnica i econòmica del sistema elèctric.

A proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, el Govern, en la sessió del 17 d’agost del 2022, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament relatiu als requisits de les instal·lacions de mineria de criptoactius en allò referent al seu impacte sobre el sistema elèctric

Article 1. Objecte

Aquest Reglament té per objecte desenvolupar el concepte d’“instal·lacions de mineria de criptoactius” i establir les condicions administratives i tècniques d’aquestes activitats per a la seva inscripció al Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius, en aplicació de disposició addicional tercera de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament és aplicable a l’activitat de mineria de criptoactius.

2. S’exclouen de l’àmbit d’aplicació d’aquest reglament les instal·lacions particulars, d’acord amb la definició de l’article 3, les instal·lacions de menys de deu ordinadors i les instal·lacions basades en mineria de prova de participació (proof of stake).
Article 3. Definicions

1. Als efectes d’aquest Reglament, i tenint en compte les definicions contingudes a l’article 2 de la Llei 24/2022, del 30 de juny, de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain, s’entén per:

2. Blockchain: cadena de blocs.

3. Activitat de mineria de criptoactius: realització d’una activitat dins d’una cadena de blocs que tingui per objecte rebre una recompensa fraccionària en forma d’un criptovalor (token) de nova creació.
LesLleis.com

4. Instal·lacions de mineria de criptoactius: instal·lacions que desenvolupen una activitat de mineria de criptoactius.

5. Instal·lacions particulars: instal·lacions que duen a terme una activitat de mineria de criptoactius, situades en locals o habitatges, l’activitat principal de les quals no és la mineria de criptoactius, i que es connecten a la xarxa elèctrica a través del comptador de l’activitat principal, d’una potència contractada inferior o igual a 25 kW.

6. Mineria de prova de participació (proof of stake): procés de minat que utilitza una prova de participació com a protocol de consens, creat per reemplaçar la coneguda prova de treball (proof of work) i aportar una millor seguretat i escalabilitat a les xarxes que l’implementin.

7. Potència instal·lada: suma de la potència de tots els equipaments elèctrics de la instal·lació de mineria de criptoactius, inclosos els equips auxiliars, com ara els equips de refrigeració, entre d’altres.
Article 4. Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius

1. El Registre administratiu d’instal·lacions de mineria de criptoactius permet el seguiment de l’activitat de les instal·lacions de mineria de criptoactius, des del punt de vista econòmic i de la seva incidència en l’operació del sistema elèctric i en el compliment dels objectius d’energies renovables.

2. Aquest Registre és telemàtic, declaratiu, de compliment obligatori i d’accés gratuït.

3. S’integra i és part del Registre Energètic Nacional (REN).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.