LesLleis.com | Base de dades de legislació del Principat d’Andorra

Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea


EL PRINCIPAT D’ANDORRA

d’una part, i

LA UNIÓ EUROPEA

de l’altra part,

en endavant denominades respectivament «el Principat d’Andorra» i «la Unió» i, conjuntament, «les parts contractants»,

Vist l’Acord en forma d’intercanvi de cartes entre el Principat d’Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, signat a Luxemburg el 28 de juny de 1990 (en endavant denominat «l’Acord»);

Considerant la necessitat de mantenir el nivell existent de facilitació dels controls i les formalitats en el moment del pas de les mercaderies a les fronteres entre la Unió i el Principat d’Andorra i de garantir així la fluïdesa dels intercanvis comercials entre les dues parts;

Considerant que les parts contractants es comprometen a garantir un nivell de seguretat equivalent en els seus territoris respectius, mitjançant mesures basades en la legislació en vigor a la Unió;

Considerant que és desitjable que Andorra sigui consultada sobre el desenvolupament de les regles de la Unió relatives a les mesures duaneres de seguretat, participi als treballs del Comitè del Codi de duanes en aquesta matèria i sigui informada pel que fa a l’aplicació d’aquestes regles;

Considerant que les parts contractants estan decidides a millorar la seguretat en els intercanvis de mercaderies que entren o surten del seu territori sense posar traves a la fluïdesa d’aquests intercanvis;

Considerant que cal instaurar, en l’interès de les parts contractants, unes mesures duaneres de seguretat equivalents en el transport de mercaderies provinents de països tercers o amb destinació a aquests;

Considerant que, a diferència del propi Acord, el camp d’aplicació territorial d’aquestes mesures duaneres de seguretat s’ha de definir per referència als territoris duaners respectius de les parts contractants;

Considerant que aquestes mesures duaneres de seguretat s’han d’aplicar també als productes agrícoles (capítols 1 al 24 del sistema harmonitzat) que es troben exclosos de la unió duanera establerta entre les parts contractants;

Considerant que aquestes mesures duaneres de seguretat concerneixen la declaració de les dades de seguretat corresponents a les mercaderies prèviament a la seva entrada i sortida, la gestió dels riscos en matèria de seguretat i els controls duaners corresponents, com també l’atribució d’un estatut d’operador econòmic autoritzat en matèria de seguretat mútuament reconegut;

Considerant que el Principat d’Andorra disposa d’un nivell de protecció de les dades de caràcter personal adequat (Decisió 2010/625/UE de la Comissió de 19 d’octubre de 2010 de conformitat amb la Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell, que constata l’adequada protecció de les dades personals a Andorra (DO EU L 277 du 21.10.2010, p. 27));
LesLleis.com

Considerant que en tractar-se de mesures duaneres de seguretat, convé de preveure unes mesures de reequilibri apropiades, inclosa la suspensió de les disposicions concernides, per als casos en què l’equivalència de les mesures duaneres de seguretat ja no es trobés garantida;

CONVENEN LES DISPOSICIONS SEGÜENTS:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.