Carregant...
 

Directrius d’ordenació (Text refós per LesLleis.com)


Capítol primer. Disposicions generals

Article 1

1. Les Directrius d’ordenació, com a instrument d’ordenació del Govern en la planificació comunal i estatal, amb caràcter executiu i vinculant amb efectes immediats, es dicten a l’empara dels articles 4, 53, 54, 55 i 56 de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, d’ara endavant LGOTU.
LesLleis.com

2. Les disposicions contingudes en les Directrius, llevat de les que es qualifiquin expressament com a orientadores, són vinculants per a la planificació urbanística i, en concret, per als Plans d’ordenació i urbanisme parroquial, d’ara endavant POUP.

3. D’acord amb l’article 55 de la Llei esmentada, les Directrius d’ordenació són disposicions de rang reglamentari de desenvolupament de la LGOTU.

Capítol segon. L’ordenació de la planificació urbanística

Article 2 Image

1. Els terrenys afectats pel Pla sectorial de noves infraestructures viàries i per la rectificació i l’eixamplament de les carreteres generals i secundàries s’han d’incloure a les unitats d’actuació corresponents. En el cas que la superfície total afectada per vials no superi el 35% de la Unitat d’actuació, aquests terrenys afectats no generen ni aporten edificabilitat, però donen dret a participar en la distribució d’edificabilitat de la Unitat d’actuació, d’acord amb el principi d’equidistribució de beneficis i càrregues.

2. Si es desenvolupa una Unitat d’actuació abans de l’execució del vial o la carretera per part de l’Administració competent, els treballs i els costos s’imputaran a la Unitat d’actuació, excepte si es tracta de túnels, viaductes, ponts, infraestructures de transport d’energia elèctrica, gas, telecomunicacions, aigua potable i col·lectors generals. En aquest cas, amb un conveni previ entre les parts implicades que estableixi, entre altres aspectes, les característiques tècniques, els terminis i les modalitats d’abonament, les obres aniran a càrrec de l’Administració competent o de les empreses, parapúbliques, públiques o privades, titulars dels serveis.

3. En el cas que la superfície total afectada per vials superi el 35% de la Unitat d’actuació, l’escreix sobre aquest percentatge aporta edificabilitat a la Unitat d’actuació, excepte si l’Administració competent assumeix el sobrecost de construcció de l’escreix de vials per sobre del 35%.

Mostra redacció anterior, vigent del 24/02/2006 al 12/04/2006
Article 2

1. Els terrenys afectats pel Pla sectorial de noves infraestructures viàries i per la rectificació i l’eixamplament de les carreteres generals i secundàries s’han d’incloure en les corresponents Unitats d’actuació. En el cas que la superfície total afectada per vials no superi el 35% de la Unitat d’actuació, aquests terrenys afectats no generen ni aporten edificabilitat, però donen dret a participar en la distribució d’edificabilitat de la Unitat d’actuació, d’acord amb el principi d’equidistribució de beneficis i càrregues. En el cas que la superfície total afectada superi el 35% de la Unitat d’actuació, l’escreix sobre aquest percentatge aporta edificabilitat a la Unitat.

2. Si es desenvolupa una Unitat d’actuació abans de l’execució del vial o la carretera per part de l’Administració competent, els treballs i els costos s’imputaran a la Unitat d’actuació, excepte si es tracta de túnels, viaductes, ponts, infraestructures de transport d’energia elèctrica, gas, telecomunicacions, aigua potable i col·lectors generals. En aquest cas, amb un conveni previ entre les parts implicades que estableixi, entre altres aspectes, les característiques tècniques, els terminis i les modalitats d’abonament, les obres aniran a càrrec de l’Administració competent o de les empreses, parapúbliques, públiques o privades, titulars dels serveis.

En el cas que la superfície total afectada per vials superi el 35 % de la Unitat d’actuació, el sobrecost anirà a càrrec de l’Administració competent.

Modificat per l’article 1 del Decret, del 5 d’abril del 2006, de modificació de les directrius d’ordenació.


Article 3

Quan l’amplada dels vials sigui inferior a 10 metres es recomana que les línies divisòries entre Unitats d’actuació no s’emplacin a l’eix dels mateixos vials. En els terrenys de pendent superior al 30%, es recomana que les línies divisòries entre Unitats d’actuació no s’emplacin a l’eix dels vials si les amplades d’aquests vials no superen els 14 metres.
Article 4

Els POUP poden reservar sòls per a habitatges de protecció pública o d’interès social, siguin d’iniciativa privada o de promoció pública, d’acord amb les previsions legals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.