Carregant...
 

Decret de modificació de les directrius d’ordenació


Exposició de motius

En execució de la seves funcions de coordinació de les actuacions i d’ordenació de les polítiques urbanístiques, fixades per la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme del 29 de desembre del 2000, el Govern el 22 de febrer d’enguany va aprovar les Directrius d’ordenació.

La finalitat de les Directrius d’ordenació no és una altra que la de desenvolupar la Llei i la de respondre qüestions plantejades per les corporacions locals durant l’elaboració dels seus plans d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) per establir uns criteris d’homogeneïtat en les seves actuacions.

No obstant això i, atès que el contingut de l’article 2 podria donar lloc a una doble compensació, s’ha considerat convenient precisar-lo.
LesLleis.com

Per altra part, tenint en compte que els articles 5.2, 6.2 i 7 són susceptibles, segons el requeriment del Consell General, de ser interpretats com una invasió eventual de les seves competències també són objecte d’una modificació que pretén aclarir-ne l’abast, s’ha suprimit el contingut dels apartats 2 dels articles 5 i 6, i de l’article 7.

A proposta del ministre d’Urbanisme i Ordenament Territorial, el Govern en la sessió del 5 d’abril del 2006,

Decreta
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.