Carregant...
 

Decret de modificació de l’annex 1 del model de notificació per a la inscripció de fitxers de dades personals al Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals


Exposició de motius


Vista la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals;

Vist el Reglament del Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals, del 7 de juliol del 2004;

Vista la correcció d’errata en la qual es constata un error d’omissió al Decret d’aprovació del Reglament del Registre Públic d’Inscripció de Fitxers de Dades Personals, del 21 de juliol del 2004;
LesLleis.com

Atesos els avenços tecnològics i amb la finalitat de reduir i simplificar els tràmits que ha d’efectuar el responsable del tractament al moment d’omplir els impresos de notificació i modificació de fitxers, segons consta a l’informe emès per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades;

A proposta del ministre d’Economia i Agricultura, en la sessió de l’1 d’octubre del 2008, el Govern aprova aquesta modificació amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.