Carregant...
 

Decret de modificació de la Instrucció tècnica complementària relativa a les plaques de matriculació i documentació obligatòria dels vehicles (ITV-ITC núm. 07), del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 12 de novembre del 2008


Exposició de motius

La Llei del Codi de la circulació, del 10 de juny de 1999, preveu les condicions d’utilització de les plaques de matrícula en els vehicles i n’inclou el catàleg oficial. El legislador, amb previsió dels canvis tecnològics permanents en què es veu immers el sector de l’automòbil, va atribuir al Govern mitjançant l’article 147 i la disposició addicional de la Llei, la capacitat de modificar les plaques de matrícula incloses en el catàleg o afegir-hi altres modalitats.

El Reglament regulador de la fabricació i la instal·lació de les plaques de matrícula en vehicles i ginys mecànics, del 23 de febrer del 2011 i les posteriors modificacions, defineix els diversos tipus de plaques de matrícula, així com les mides i les característiques tècniques principals que han d’observar.

Les plaques de matrícula també es regulen a l’apartat 4 de l’article 3 de la Instrucció tècnica complementària relativa a les plaques de matriculació i documentació obligatòria dels vehicles (ITV-ITC núm. 07), del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, del 12 de novembre del 2008.

A més, amb la modificació d’aquesta Instrucció tècnica complementària de la inspecció tècnica de vehicles, es tenen en compte les noves modalitats de plaques de matrícula regulades a la Llei 24/2014, del 30 d’octubre, de plaques de matrícula personalitzada de vehicles.

Per tot l’exposat, amb l’objectiu d’adequar la Instrucció tècnica complementària als nous canvis legislatius, el Govern, en la sessió del 10 de desembre del 2014, a proposta del ministre d’Economia i Territori,

Decreta
Article únic

S’aprova el Decret de modificació de la Instrucció tècnica complementària relativa a les plaques de matriculació i documentació obligatòria dels vehicles (ITV-ITC núm. 07), del Reglament regulador de la inspecció tècnica de vehicles, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.