Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la possibilitat d’acollir-se al règim especial de treballadors temporers i fronterers per a una persona no resident fiscal a Andorra que percep una pensió d’invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Número de consulta CV0003-2015
Data d’emissió 07/05/2015
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

El consultant mitjançant el present escrit, POSA DE MANIFEST que no s’està tramitant cap procediment o recurs relacionat amb l’objecte de la present i en aplicació de l’article 65 de la Llei de bases de l’ordenament tributari vigent (LBOT), es tingui per formulada la present CONSULTA TRIBUTÀRIA d’acord amb els següents,

Que aproximadament, des de 7 de juliol 1997, fins a 25 d’abril 2005, ha estat treballant en règim d’assalariat per diferents empreses andorranes, amb un permís de treball de fronterer.

Que des de 17 d’agost de 2005 a 30 de novembre 2011 ha estat beneficiari d’una pensió d’ invalidesa del Grup 1 de l’anterior normativa de Seguretat Social, reconeguda per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), pensió que a partir d’1 de desembre de 2011 s’ha qualificat com del Grup 1 A3, atès que no pot efectuar cap activitat laboral i que la CASS em satisfà mensualment.

Que no és resident fiscal al Principat.
LesLleis.com

Que d’acord amb l’article 36 bis de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals (LIRNR), s’estableix un règim especial de treballadors fronterers, al qual es poden acollir aquells treballadors no residents fiscals contractats per empreses residents al Principat. Alhora, d’acord amb l’article 12.2 LIRNR, tenen la consideració de rendes del treball obtingudes per un no resident al Principat “a) Les pensions i altres prestacions similars, quan derivin d’una ocupació prestada en territori andorrà o quan siguin satisfetes per una persona o entitat resident fiscal en el territori andorrà o per un establiment permanent situat en aquest territori. Es consideren pensions les remuneracions públiques o privades satisfetes per raó d’una ocupació anterior, amb independència que siguin percebudes pel mateix treballador o per una altra persona”.

Que a efectes del cas personal del consultant, la pensió d’invalidesa que rep de la CASS s’adiu amb la definició de pensió o prestació similar que deriva d’una ocupació prestada al Principat i que a més és satisfeta per una entitat resident fiscal a Andorra, en els termes exigits per l’article 36.bis 1 i 2 de la LIRNR, essent igualment cotitzada a la CASS.

Tot l’anteriorment exposat ho ha estat a efectes de què aquesta Direcció de Tributs i Fronteres emeti el seu parer al respecte de la CONSULTA TRIBUTARIA que es formula a continuació, d’acord amb el següent:

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Atesos els antecedents formulats, i l’origen i vicissituds de les rendes del treball que actualment percep el consultant d’una entitat resident al Principat d’Andorra, l’objecte de la consulta és saber si pot adherir-se a partir d’aquest mateix exercici 2015 i cap al futur, al Règim especial de treballadors fronterers de l’IRNR, previst a l’Article 36 bis de la LIRNR, de forma que la CASS efectuï, si escau, la retenció de les rendes del treball a efectes de la Llei derivades de la pensió d’invalidesa en la forma prevista al citat article, en concret d’acord amb el contingut del paràgraf 2 del mateix.

Per tant, d’acord amb el contingut de l’article 65 LBOT i 25 del Reglament d’aplicació dels tributs, vulgui tenir-se per formulada la corresponent CONSULTA TRIBUTÀRIA davant el Departament de Tributs i Fronteres, i d’acord amb els antecedents i l’objecte exposats, vulguin contestar-la d’acord amb el previst a l’article 26 de l’esmentat Reglament.

Resposta

Referent a la vostra consulta, us informem que la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, modificada per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, en l’article 4, apartat 1, estableix que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.