Carregant...
 

Consulta vinculant en relació a la retenció de l’impost sobre la renda dels no residents fiscals i a l’aplicació del CDI entre Andorra i Espanya sobre les rendes obtingudes en territori andorrà per artistes, directors, compositors i productors d’espectacles residents fiscals a Espanya.

Número de consulta CV0076-2017
Data d’emissió 22/02/2017
Normativa · Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal
· Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, l’entitat consultant, formula la segent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en les declaracions de l’impost sobre la Renda dels no Residents a presentar amb posterioritat a la recepció de la resposta a la present Consulta.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, la consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació tributària de la consulta plantejada.

Antecedents:

En el marc de la seva activitat, l’entitat consultant, contracta els segents serveis:

1. Serveis d’artistes, entre ells, músics, directors, compositors i solistes per assajos i concerts efectuats al Principat d’Andorra. En la majoria dels casos les contractacions s’efectuen directament amb els artistes, no obstant, en ocasions també es contracten els serveis d’entitats els membres de la qual són artistes.

2. Serveis de productores per a l’organització d’espectacles: els serveis inclouen tant els honoraris de producció com els serveis dels artistes.

QÜESTIÓ PLANTEJADA

Consulta:

Aplicació dels articles 7 i 16 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal així com subjecció a la retenció del 10% establerta en la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’Impost sobre la Renda dels No-Residents fiscals (en endavant, IRNR).

Normativa aplicable:
LesLleis.com

L’article 7 del Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya relatiu als beneficis de les empreses estableix el segent:

“1. Els beneficis d’una empresa d’un Estat contractant estan sotmesos a imposició exclusivament en aquest estat, llevat que l’empresa exerceixi la seva activitat en l’altre Estat contractant mitjançant un establiment permanent que hi estigui situat.”


No obstant, cal tenir en compte el que disposa l’article 16 del Conveni el qual regula de forma especifica les rendes obtingudes per artistes i esportistes:

“1. Malgrat les disposicions dels articles 7 i 14, les rendes que un resident d’un Estat contractant obté de l’exercici de la seva activitat personal en l’altre Estat contractant en qualitat d’artista d’espectable, ja sigui actor de teatre, de cinema, de ràdio o de televisió, o en qualitat de músic, o com esportista, poden ser imposables en aquest altre estat.

2. Malgrat les disposicions dels articles 7 i 14, quan les rendes derivades de les activitats realitzades per un artista o esportista personalment i en aquesta qualitat, s’atribueixin no a l’artista o esportista sinó a una altra persona, aquestes rendes poden ser imposables en l’Estat contractant en què es realitzin les activitats de l’artista o esportista.

3. Les rendes a què es refereix aquest article comprenen les de caràcter accessori derivades de prestacions relacionades amb la notorietat personal d’un artista o esportista resident d’un Estat contractant, sempre que s’obtinguin amb motiu de la seva presència en l’altre Estat contractant i provinguin d’aquest altre Estat.

4. Malgrat les disposicions dels apartats 1 i 2, les rendes derivades de les activitats exercides, personalment i en aquesta qualitat, per un artista d’espectable o un esportista resident d’un Estat contractant, en l’altre Estat contractant, únicament poden ser imposables en el primer Estat quan aquestes activitats desenvolupades en l’altre Estat són finançades principalment per fons públics del primer Estat, de les seves subdivisions polítiques o entitats locals o de les seves persones jurídiques de dret públic.”


Atès que l’article anteriorment transcrit, estableix que les rendes poden estar subjectes en l’estat en que s’obtenen les mateixes, cal tenir en compte el que disposa la Llei de l’IRNR del Principat d’Andorra.

D’acord amb l’article 8 de la Llei de l’IRNR, el fet generador de l’impost és l’obtenció de rendes, dineràries o en espècie, en el territori d’Andorra, per part dels obligats tributaris de l’impost. Al respecte l’article 4 de la Llei estableix que són obligats tributaris de l’impost, les persones físiques i les persones jurídiques no-residents fiscals al Principat d’Andorra que obtinguin rendes, que d’acord amb la Llei es considerin generades en aquest territori.

Al respecte l’article 9 de la Llei de l’IRNR, determina que:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.