Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la determinació de la base de tributació corresponent a les rendes obtingudes per obligats tributaris de l’impost sense mediació d’establiment permanent.

Número de consulta CV0091-2017
Data d’emissió 27/07/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

D’acord amb el que disposa l’article 65 de la Llei 21/2014 de Bases de l’Ordenament Tributari de 16 d’octubre de 2014, el consultant, formula la següent Consulta Tributària, els efectes de la qual seran aplicables en les declaracions de l’impost sobre la Renda dels no Residents a presentar amb posterioritat a la recepció de la resposta a la present consulta.

Es manifesta expressament que en el moment de presentació de la present consulta, el consultant no té coneixement de que s’estigui tramitant un procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària de la consulta plantejada

Antecedents:
LesLleis.com

En el marc de la seva activitat, el consultant ha rebut l’encàrrec d’efectuar treballs de consultoria relatius a un sector d’activitat específic. Per tal de realitzar els treballs, el consultant preveu contractar els serveis d’assessorament d’una societat no resident fiscal a Andorra especialitzada en el sector. L’empresa contractada resideix en un país amb el qual Andorra no disposa de cap conveni signat per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda.

De forma puntual, la societat no resident utilitzarà les instal·lacions del consultant. Així mateix, alguns dels treballadors del consultant destinaran part de la seva jornada laboral a efectuar el treball de camp necessari per a l’anàlisi que ha d’efectuar l’empresa no resident.

Atès que els treballs tindran una durada inferior a un any, actualment el consultant i la societat no resident estan negociant l’acord contractual i es plantegen les següents opcions de facturació:

Opció 1:

-Mensualment la societat no resident emetrà una factura pels serveis prestats i el consultant procedirà al pagament de la factura.

-Mensualment el consultant facturarà a la societat no resident el cost de les instal·lacions utilitzades així com el cost salarial del treballadors del consultant que han estat efectuant el treball de camp. La societat no resident procedirà al pagament de la factura.

Opció 2:

-En el contracte s’establirà un preu hora tant per l’ús de les instal·lacions com pel personal del consultant que efectuï el treball de camp.

-Mensualment, la societat no resident emetrà una factura la base de la qual es determinarà per la diferència entre els honoraris dels serveis prestats i el cost mensual de les instal·lacions i el personal determinat segons el preu hora establert en el contracte.

-Mensualment el consultant procedirà al pagament de la factura emesa per la societat no resident.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.