Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la subjecció a l’impost de les rendes percebudes per una empresa no resident a Andorra que presta serveis d’emmagatzematge i gestió de dades.

Número de consulta CV0093-2017
Data d’emissió 27/07/2017
Normativa Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

Ref. Impost sobre la Renda dels No Residents Fiscals, període impositiu 2017 (i següents).

La consultant segons el previst en l’article 65 de la Llei 21/2014, de bases de l’ordenament tributari, així com el previst als articles 23 i següents del Reglament d’aplicació dels tributs, formula la present consulta, a l’objecte de sol·licitar el criteri interpretatiu vinculant de l’Administració tributària que es descriu a continuació.

Als efectes pertinents, la consultant fa constar expressament que en el moment de lliurar la present consulta, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària del tribut objecte de consulta tributària.

Antecedents:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.