Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb la consideració d’establiment permanent.

Número de consulta CV0136-2018
Data d’emissió 08/11/2018
Normativa · Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals
· Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal

Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l’entitat que la formula

ANTECEDENTS

El sotasignat en tant que administrador únic de la societat compareix davant la DIRECCIÓ DE TRIBUTS I FRONTERES i d’acord amb l’article 65 del Text refós de la Llei 21/2014, de 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari formula:

La present consulta tributària amb efectes vinculants, efectuant prèvia la següent,

MANIFESTACIÓ EXPRESSA:

Conforme que a la data de presentació de la present Consulta, envers a la societat que represento, no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu relacionat amb el règim, la classificació o la qualificació tributària que correspongui al que es planteja en la mateixa, la quina es formula arregladament als següents:

1.- ANTECEDENTS:

La societat consultant és una entitat resident fiscal a Espanya dedicada fonamentalment als treballs d’arquitectura. En endavant societat espanyola.

Juntament amb una altra societat resident fiscal al Principat amb un objecte social similar (en endavant societat andorrana), han acordat formalitzar una Unió Temporal d’Empreses (en endavant la UTE), a l’objecte de desenvolupar un projecte constructiu d’un conjunt d’edificis residencials al Principat i que els ha estat encarregat una promotora local.

Aquest projecte, fonamentalment, es conforma per tres Fases:

1.- Fase del projecte bàsic i de tramitació administrativa.
2.- Fase de projecte executiu.
3.- Fase de direcció d’obra.

En el document notarial de formalització de la UTE, la societat andorrana i la societat espanyola han pactat la distribució de la càrrega de treball de cada societat per a cada Fase, així com la retribució derivada de la mateixa per a cada societat.

Aquesta retribució s’instrumentarà com segueix: la UTE facturarà els treballs a la promotora del conjunt residencial i, al seu torn, cada societat que conforma a la UTE facturarà a aquesta els honoraris que respectivament els correspon pels treballs executats, en funció dels pactes en la formalització de la UTE. És a dir, la UTE emetrà una factura a la promotora i, un cop cobrada, cada societat que conforma la mateixa, emetrà una factura respectivament a la UTE pels honoraris que pertoca.

Alhora, de dits pactes, en ressurt que la intervenció de la societat espanyola en les Fases 1 i 2 és superior a la de la societat andorrana. Per contra, en la Fase 3 la intervenció de la societat andorrana serà superior (70% societat andorrana i 30% societat espanyola), atès que està ubicada al Principat, prop de l’obra.

Els treballs que la societat espanyola ha de desenvolupar en les Fases 1 i 2 es realitzaran a Espanya, a la seu de la societat, pel seu personal, i es lliuraran a la societat andorrana per correu electrònic. La societat andorrana els complementarà en el necessari (atès el coneixement de la normativa del país que disposa) i, al seu torn, els presentarà a la promotora. En cas que sigui imprescindible, algun responsable o tècnic de la societat espanyola es desplaçarà esporàdicament a Andorra, per a efectuar algun aclariment, alguna reunió tècnica i, en general, alguna acció de suport o reforç, sense que es prevegi cap pernoctació.

D’altra banda, els treballs que la societat espanyola desenvoluparà en la Fase 3, poden suposar el desplaçament, un cop cada dues setmanes aproximadament, d’un tècnic o responsable (o més d’un) de la mateixa a Andorra per auxiliar a la direcció d’obra que, com s’ha dit anteriorment, pilotarà la societat andorrana fins a la finalització de la mateixa. No es preveu que les persones vinculades a la societat espanyola pernoctin al Principat, limitant-se a assistir a l’obra, comprovar el seu desenvolupament amb la societat andorrana, reunir-se a peu d’obra amb la promotora, la constructora i demés tècnics de la societat andorrana o, en el seu cas, en els despatxos de dits agents intervinents en la Fase d’execució del projecte, retornant a Espanya tan bon punt finalitzi el seu comés. Es pot dir, doncs, que en aquesta Fase la societat espanyola es limitarà a coadjuvar a la societat andorrana en el desenvolupament de la mateixa.

En cap cas la societat espanyola no arrendarà cap local a Andorra, ni contractarà personal al Principat. Tampoc hi disposarà de cap agent, ni representant.

Pot ser que igualment en el desenvolupament de qualsevol de les Fases, es produeixin reunions de gerència de la UTE al Principat, en les que hi assistirà seran els representants legals de cada societat.

A la present CONSULTA TRIBUTÀRIA, és aplicable la següent:

2.- NORMATIVA:

- Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (en endavant CDI).
- Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats (en endavant LIS).
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals (en endavant, LIRNR).
- Decret legislatiu de l'1-08-2018 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, LIRPF).
- Correcció d’errata del 21-02-2018 per la qual s’esmena un error de transcripció al Decret legislatiu del 7-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari (en endavant, LBOT).
- Decret de l’11-02-2015 pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació dels tributs.

S’exposen a continuació quines són les concretes,
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.