Carregant...
 

Consulta vinculant en relació amb l’obligació de retenir sobre una renda satisfeta a una persona resident fiscal a Espanya.


Consulta
En aquest apartat es reprodueix la consulta sense les dades de la persona o l'entitat que la formula

ANTECEDENTS

A la data d’aquesta consulta no s’està tramitant cap procediment o recurs administratiu, ni judicial, en relació al règim, la classificació o qualificació tributària respecte l’objecte d’aquesta consulta.

Amb caràcter previ i per tal que l’Administració tributària pugui atendre de millor manera la consulta tributària formulada, passo a realitzar una exposició de les operacions que porten lloc a la mateixa, segons els següents antecedents:

Objecte de la consulta:

La societat X, presenta la següent consulta vinculant

La consultant es dedica a:

Realitzar el manteniment dels equips informàtics del servei (maquinari i programari) en temes d’ordinadors i perifèrics associats.

Diagnosticar avaries i errors, reparar o informar sobre la necessitat d’una reparació més profunda “in situ” o en el taller.

Resolució d’incidències en què hi hagi problemes de connexió o mal funcionament de qualsevol element de l’equip (accés des habilitat, errors de connexió a la xarxa, instal·lació de programes especials per resoldre la incidència, etc.)

Resoldre incidències dels gestors de correu electrònic que el client tingui instal·lat.

Resoldre incidències dels software d’ofimàtica o de qualsevol altre tipus que el client tingui en propietat.

Instal·lació de gestors de correu electrònic, programes d’ofimàtica o qualsevol altre software que el client tingui en propietat i necessiti assistència externa.
LesLleis.com

Resoldre incidències dels programes de gestió que el client tingui contractats. Configuració de xarxes i tallafocs de forma remota

L’objecte de la consulta, és la contractació d’una persona, autònoma espanyola amb residència fiscal a Espanya, que treballarà durant el 2021 i en endavant si no canvia la normativa, amb els clients de la de la societat X i amb la mateixa empresa, proporcionant remotament serveis informàtics de manteniment de sistemes i equips. Aquests serveis els fa des de territori espanyol connectant-se amb els clients anteriorment mencionats. La societat X paga a la persona física resident fiscal a Espanya per aquets serveis informàtics.

Atès que segons la llei 94/2010 del 29 de desembre de l’impost sobre la renda dels no residents:

Article 4. Obligats tributaris

Són obligats tributaris d’aquest impost les persones físiques i les persones jurídiques no-residents fiscals al Principat d’Andorra, que obtinguin rendes en aquest territori.”


Vist l’Edicte del 17-12-2015 pel qual es fa públic que el Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i prevenir l'evasió fiscal que va entrar en vigor el 26 de febrer del 2016:

“El Conveni estableix a quins impostos s’aplica el mateix. S’inclouen, pel que fa a Andorra, tots els impostos directes sobre la renda que afecten els residents fiscals andorrans en les seves activitats financeres a Espanya, i els residents fiscals espanyols pel que fa a les rendes obtingudes a Andorra. Actualment aquests impostos són: l’impost sobre societats, l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, l’impost sobre la renda dels no residents fiscals, l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i els impostos locals sobre la renda.


Capítol I. Camp d’aplicació del Conveni

Article 1. Persones concernides

Aquest Conveni s’aplica a les persones residents d’un Estat contractant o dels dos Estats contractants.

Article 2. Impostos coberts

1. Aquest Conveni s’aplica als impostos sobre la renda exigibles per part de cadascun dels Estats contractants o per les seves subdivisions polítiques o entitats locals, sigui quin sigui el seu sistema d’exacció.

2. Es consideren com a impostos sobre la renda els que graven la totalitat de la renda o qualsevol part d’aquesta, inclosos els impostos sobre els guanys procedents de l’alienació de béns mobles o immobles, els impostos sobre l’import global dels sous o salaris pagats per les empreses, així com els impostos sobre les plusvàlues.

3. Els impostos actuals als quals s’aplica el Conveni són, en particular:

a) pel que fa a Espanya:
i) l’impost sobre la renda de les persones físiques;
ii) l’impost sobre societats;
iii) l’impost sobre la renda dels no residents; i
iv) impostos locals sobre la renda.
(a partir d’ara denominats com a “impost espanyol”).

b) pel que fa a Andorra:
i) l’impost sobre societats;
ii) l’impost sobre la renda de les persones físiques;
iii) l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques;
iv) l’impost sobre la renda dels no residents fiscals;
v) l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries; i
vi) impostos locals sobre la renda.
(a partir d’ara denominats com a “impost andorrà”);”


La consultant, segons requeriment del Departament de Tributs i de Fronteres, amplia la informació relacionada amb la qüestió plantejada i exposa que la relació existent entre l’entitat consultant i el beneficiari de la renda és mercantil.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.