Carregant...
 

Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 29 de desembre del 2010 ha aprovat la següent:

llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

Exposició de motius

I Justificació de la creació de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

La implantació a Andorra de l’impost sobre societats exigeix que es regulin també els beneficis obtinguts per residents quan aquests no hagin adoptat, per la realització de les seves activitats, forma societària. Es tracta així d’evitar un tractament fiscal discriminatori entre els rendiments obtinguts per persones jurídiques i els obtinguts per persones físiques.

L’impost s’estructura d’acord amb els estàndards definits internacionalment i, especialment, en el context de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) per facilitar la positiva resolució de les futures negociacions per signar convenis per evitar la doble imposició.

La modernització del marc fiscal amb la introducció de les figures tributàries vigents als estats membres de la Unió Europea suposa la supressió de taxes i altres figures impositives que deixen de tenir sentit; així, la derogació, que estableix la Llei de l’impost sobre societats, de la Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, del 20 de desembre de 1995, beneficia també els obligats tributaris d’aquesta Llei.

II Principis rectors de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

L’articulat de la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques segueix els principis rectors de l’impost sobre societats; tanmateix existeixen especificitats en la seva estructuració que exigeixen per a una major claredat legislativa un text independent.

A l’hora d’articular les normes de l’impost, s’ha tractat de portar fins a les últimes conseqüències el principi de transparència, el qual exigeix que les normes impositives siguin clares i intel·ligibles, de manera que la seva aplicació pugui efectuar-se amb la màxima seguretat jurídica per als subjectes passius. S’ha fugit intencionadament de les solucions especialment complexes que hom pot trobar en molts ordenaments, amb la finalitat de permetre que les persones físiques que exerceixen una activitat econòmica al Principat d’Andorra puguin aplicar un impost que no els causi problemes per la seva complexitat normativa.

III Aspectes fonamentals de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

L’impost sobre la renda de les activitats econòmiques té caràcter sintètic, de manera que sotmet a gravamen de forma unitària tota la renda obtinguda per les persones físiques residents fiscals en territori andorrà que duen a terme una activitat econòmica. El caràcter sintètic de l’impost en simplifica l’aplicació per part dels subjectes passius i permet una adequació més gran d’aquest tribut amb el principi de neutralitat.

En matèria de base de tributació es dóna la possibilitat d’efectuar una estimació simplificada de les despeses a deduir per simplificar la gestió de l’impost per part dels obligats tributaris.

La regulació dels mecanismes per a l’eliminació de la doble imposició internacional i econòmica s’inspira en els models europeus més desenvolupats, en línia amb el principi de compatibilitat internacional que inspira l’impost. També s’han incorporat aquí disposicions per evitar l’ús abusiu d’aquests mecanismes d’eliminació de la doble imposició.

Formalment la Llei s’estructura en 39 articles, dues disposicions addicionals, una disposició transitòria i cinc disposicions finals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.