Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança


Exposició de motius

La Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança aprovada el 14 de maig del 2002 preveu el desenvolupament de forma reglamentària de determinats aspectes regulats en la Llei.

Aquest Reglament estableix el format de les declaracions d’inici, de modificació i de finalització de les activitats; especifica el contingut del Registre de primes, i regula les condicions que ha de complir l’informe d’auditoria.

Així mateix, el Reglament defineix el model de les declaracions tributàries, de les declaracions dels pagaments a compte de l’impost i regula el procediment per efectuar el pagament.

Finalment estableix els supòsits en què, d’acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei, es pot no consignar per separat l’impost al rebut, factura o document equivalent.

Aquest Reglament conté 13 articles, una disposició addicional i tres disposicions transitòries, en els quals es precisen determinats aspectes dels elements essencials de l’impost, es desenvolupen certs aspectes relacionats amb les obligacions de l’obligat tributari i s’estableixen els procediments relatius a la gestió, liquidació i ingrés de l’impost.
LesLleis.com

A proposta de la ministra de Finances, el Govern en la sessió del 3 de juliol del 2002, aprova el Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança en el marc de la Llei de l’impost indirecte sobre prestació de serveis d’assegurança.
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança que entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.