Carregant...
 

Decret d’aprovació del reglament de classificació administrativa de contractistes


Exposició de motius

La contractació pública constitueix en les societats actuals i avançades l’eina principal per a l’execució dels serveis públics. La contractació, en l’àmbit de les administracions del país, representa un volum molt important d’activitat i de despesa pública, la qual cosa justifica que la normativa hagi evolucionat en aquesta matèria.

La importància quantitativa que suposen els contractes administratius per a les diferents institucions públiques, d’obres i de subministrament en especial, han obligat a preveure i millorar els procediments de contractació combinant el respecte per la igualtat entre licitadors i l’eficiència cercada.

Amb l’aprovació de la Llei de contractació pública el 9 de novembre del 2000, s’han respectat els principis de concurrència i publicitat que regeixen en matèria de contractes públics i alhora s’ha previst reprendre i desenvolupar la classificació administrativa de contractistes i el registre de contractes.

De manera general aquest Reglament tracta de desenvolupar determinats aspectes de la Llei de contractació pública. En primer lloc es regula el que serà el màxim òrgan de la contractació, que és la Junta de Contractació Pública. En aquest sentit, la present norma estableix específicament el funcionament i la composició de la Junta de contractació administrativa.

En segon lloc es fa un desplegament exhaustiu per assolir la classificació administrativa de contractistes. El conjunt d’articles que preveu el Reglament es tradueix en un recull de dades que serveixen per determinar objectivament la classificació de les empreses, en subgrups, grups i categories.

Per últim, es tracta del registre de contractes seguint amb la vocació de l’Administració de donar transparència dels seus actes.

Dins el Reglament, i seguint el que estableix la pròpia Llei de contractació pública, s’ha tractat de manera específica el cas de les unions temporals d’empreses; en aquest sentit s’ha previst com s’han de formalitzar les dites unions davant l’Administració i s’ha regulat com l’experiència adquirida per mitjà d’aquesta figura permetrà a les empreses individuals acreditar-la per millorar la seva categoria dins la classificació.

En compliment de la Llei de la contractació pública i amb el desplegament del present Reglament, els contractistes han d’obtenir la classificació administrativa per a l’execució d’obres d’import superior a cent vint mil dos-cents tres euros (120.203 euros) i per a subministraments de pressupost superior a seixanta mil cent dos euros (60.102 euros).
LesLleis.com

A proposta de la ministra de Finances, el Govern en la sessió del 31 de desembre del 2002 aprova el Reglament de classificació administrativa de contractistes.
Article únic

S’aprova el Reglament de classificació administrativa de contractistes, que entrarà en vigor al cap de 30 dies de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.