Carregant...
 

Decret d’aprovació de la modificació del Reglament de sistemes de compensació


Exposició de motius

Aquest Reglament desenvolupa l’article 63 de la Llei de la funció pública, referent a l’estructura retributiva dels funcionaris i, en especial, del seu apartat g), que fa referència als “altres conceptes”, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització.

El Reglament unifica els criteris i els procediments de compensació de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials del personal de l’Administració general.

La compensació per les circumstàncies laborals, estructurals i no estructurals, i també pels conceptes no salarials definits en aquest Reglament, no té caràcter consolidable. La compensació s’efectua mitjançant retribució monetària i/o atorgament del temps de descans corresponent.

La gestió i la sistematització de les circumstàncies laborals i conceptes no salarials impliquen un compromís per a tot el personal de l’Administració general, sobretot per als seus comandaments, els quals han de vetllar per fer-ne una aplicació racional a través d’una planificació adequada.

L’aplicació del Reglament de sistemes de compensació aprovat pel Decret del 9 de juliol del 2003 ha posat en evidència la necessitat d’introduir-hi diversos canvis que en milloren l’eficàcia sense canviar-ne l’esperit. Per raons de seguretat jurídica es publica de nou el Reglament que recull totes les modificacions que s’han efectuat en alguns articles del text; en concret, l’apartat 1 de l’article 6, l’apartat 2 de l’article 8, l’apartat 2 de l’article 9, l’apartat 2 de l’article 10, l’apartat 5 de l’article 11, l’apartat 3 de l’article 13, l’apartat 2 de l’article 14, l’apartat 2 de l’article 15, l’apartat 5 de l’article 16, l’apartat 1 de l’article 19, les disposicions addicionals segona, tercera i quarta i les disposicions transitòries primera i segona; de l’annex 1 se suprimeix “per setmana de guàrdia” i es modifica l’import mensual per destinació a França.

Consegüentment, a proposta del ministre de Presidència i Turisme, el Govern, en la sessió del 31 de desembre del 2003, aprova el present Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aproven les modificacions del Reglament de sistemes de compensació, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de sistemes de compensació

Article 1
Àmbit d’aplicació
Aquest Reglament és aplicable als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit que depenen de l’Administració general, i en resten exclosos els titulars de les places dels llocs de treball proveïdes mitjançant lliure designació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.