Carregant...
 

Decret que modifica el reglament de control de la contaminació atmosfèrica


Exposició de motius

El 30 de desembre de 1985, el Consell General va aprovar la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i el soroll, la qual permet al Govern regular, entre d’altres, les activitats i les situacions potencialment contaminants de l’atmosfera, el control dels nivells d’immissió i el règim especial de zones contaminades.

Amb l’objectiu de desenvolupar reglamentàriament la Llei esmentada, el Govern va aprovar el 18 de setembre del 2002 el Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, que desenvolupa el títol I d’aquesta Llei, tenint en compte que la lluita contra la contaminació atmosfèrica presenta dos vessants essencials, constituïts l’un per controlar les emissions i l’altre per vigilar la qualitat de l’aire.

Des de l’entrada en vigor del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica s’han publicat en l’àmbit europeu la directiva 2004/107/CE del Parlament Europeu i del Consell del 15 de desembre del 2004, relativa a l’arsènic, el mercuri, el níquel i els hidrocarburs policíclics aromàtics a l’aire ambient, i la directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 de maig del 2008, relativa a la qualitat de l’aire ambient i de l’aire pur per a Europa, que modifiquen i complementen els valors dels nivells d’immissió.

Així mateix, esdevé necessària l’adaptació, en el nostre ordenament jurídic, dels nivells límit i els objectius de la qualitat de l’aire en funció dels diversos contaminants, per mesurar, avaluar o estimar els nivells d’immissió segons criteris comuns en matèria d’avaluació de la qualitat de l’aire, i també l’adaptació dels criteris i de les tècniques utilitzades per avaluar la qualitat de l’aire segons el progrés científic i tècnic.

D’altra banda, cal actualitzar els criteris tècnics sobre les condicions d’evacuació de les emissions a l’atmosfera en funció de les problemàtiques d’aquests darrers anys i de les necessitats actuals.

Finalment, esdevé necessari establir els procediments d’autorització de les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera d’acord amb el que estableix la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica.

Per motius de seguretat jurídica, s’aprova íntegrament un nou reglament, que deroga el vigent i es reprenen les infraccions i les sancions contingudes en la Llei sobre la contaminació atmosfèrica i els sorolls.

Consegüentment, a proposta del Ministeri d’Ordenament Territorial, Urbanisme i Medi Ambient, el Govern aprova aquest Reglament.
Article únic

S’aprova la modificació del Reglament de control de la contaminació atmosfèrica, que entra en vigor al cap de dos mesos de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de control de la contaminació atmosfèrica

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
L’objecte del present Reglament d’acord amb els objectius generals establerts per la Llei és:
LesLleis.com

a) Regular les activitats i les situacions que produeixen contaminació atmosfèrica.
b) Establir, regular i controlar les activitats potencialment contaminants de l’atmosfera.
c) Definir i fixar objectius de qualitat de l’aire i les modalitats d’informació al públic.
d) Determinar eines i mecanismes per vigilar i corregir les situacions de contaminació atmosfèrica.

Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.