Carregant...
 

Decret pel qual es modifica el Reglament d’impostos especials, del 21 de gener del 2009.


Exposició de motius

La Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, establia que el Govern havia de desenvolupar el Reglament d’aplicació per regular de forma adequada la gestió dels impostos especials.

En aquest sentit, el Reglament d’impostos especials, del 21 de gener del 2009, recollia aspectes com la repercussió dels impostos, les obligacions dels obligats tributaris, el règim de les destinacions particulars, el reembossament i la reducció dels impostos, etc.

Amb la Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials, s’introdueixen canvis que fan necessari el desenvolupament reglamentari de determinats aspectes previstos a la modificació de la Llei, en particular el de tots els aspectes relatius a la figura de l’obligat tributari de l’adquirent i els canvis aportats en la utilització del gasoil anomenat colorat de la posició 2710.19.41.2 de la Nomenclatura General de Productes. D’altra banda, aquest Reglament també inclou alguna modificació en la gestió de les devolucions per motiu d’utilització de mitjans de transport.

Amb aquesta finalitat, i per raons pràctiques i de seguretat jurídica, es publica íntegrament el Reglament d’impostos especials i es deroga el Reglament vigent del 21 de gener del 2009.

El Reglament recull, entre d’altres, tots els aspectes relatius al trasllat de l’impost, les formes de liquidació i de pagament de la quota de liquidació, tots els aspectes relacionats amb les devolucions que preveu la Llei, i també els mecanismes adients de control de l’impost.

Per tal de simplificar la gestió de l’impost, el Reglament fa remissió a la normativa duanera aplicable pel que fa a les operacions no subjectes, l’obligació de donar una destinació duanera a les mercaderies subjectes a impostos especials, les declaracions-liquidacions de posada al consum, les destinacions particulars, el reembossament i la reducció dels impostos, i la devolució per motiu de la destrucció de les mercaderies sotmeses a impostos especials.

D’altra banda, desenvolupa els requisits i la sol·licitud de les devolucions utilització de mitjans de transport, l’exportació i la utilització de productes sotmesos a impostos especials en la transformació de productes no sotmesos a impostos especials.
LesLleis.com

Finalment estableix els requisits i el procediment per obtenir les autoritzacions previstes a la Llei pel que fa als destil·ladors i els refinadors, les persones que es volen beneficiar dels tipus impositius reduïts i els empresaris i els professionals que sol·liciten la devolució de la quota de liquidació dels impostos especials suportats quan utilitzen productes sotmesos a impostos especials en la transformació de productes no sotmesos a impostos especials.

Aquest Reglament es compon de 36 articles dividits en cinc capítols. A més, també conté una disposició addicional relativa a la publicitat dels preus de venda al públic dels carburants i 10 annexos.

A proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2010, aprova la modificació del Reglament d’impostos especials.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.