Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament Energètic en l’edificació


Exposició de motius

El Reglament energètic en l’edificació s’emmarca en el model energètic que el Govern ha iniciat per fer front a les necessitats del mercat energètic seguint les tendències dels països del nostre entorn; és a dir, cercant garanties d’aprovisionament, el respecte del medi ambient i la reducció de la dependència energètica per la via de la diversificació, de l’optimització de l’eficiència en tots els processos i del foment de l’ús de les energies renovables.

En el Reglament energètic es regulen les prestacions energètiques dels edificis de nova planta, les ampliacions i les reformes dels existents i s’introdueixen criteris d’eficiència energètica per contribuir a l’aportació mínima d’energia als edificis mantenint les condicions de confort requerides, reduir les emissions dels gasos que causen l’escalfament del planeta i respectar alhora els acords internacionals sobre el canvi climàtic i l’eficiència energètica.

La regulació dels equips de producció de calor mitjançant la radiació solar, la biomassa i la geotèrmia de molt baixa entalpia, permetrà contribuir a l’aprofitament dels recursos naturals nacionals i disminuir la dependència energètica exterior garantint els requisits de durabilitat, fiabilitat, seguretat i eficiència energètica de les instal·lacions d’energia de fonts renovables.

El Reglament energètic també contribuirà a la promoció de la generació d’electricitat d’origen fotovoltaic per part dels particulars amb la possibilitat d’injectar a la xarxa l’excedent d’aquesta producció una vegada que s’hagi aprovat la Llei de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica.

En el Reglament energètic en l’edificació s’introdueix l’obligatorietat d’elaborar un projecte energètic, subscrit per un tècnic autoritzat i competent, que serà preceptiu a les instal·lacions a partir d’una certa potència energètica. Pel que fa a la resta de les instal·lacions, l’empresa instal·ladora haurà d’elaborar la declaració d’energia de la instal·lació.

El Reglament energètic en l’edificació també regula les condicions i les capacitats que han de disposar els diversos professionals que han d’intervenir al llarg de la vida útil de la instal·lació a fi que se’n pugui assegurar el bon funcionament i la conservació. A aquest efecte, es crea el carnet d’instal·lador energètic que serà preceptiu per a les persones que vulguin realitzar instal·lacions de sistemes de producció tèrmica o elèctrica mitjançant la captació, l’aprofitament i l’ús de diverses fonts d’energia renovable i hidrocarburs o efectuar l’activitat d’empresa instal·ladora d’aquestes energies. Per a l’obtenció del carnet d’instal·lador energètic, els professionals hauran de seguir una formació tècnica i superar les proves convocades pel ministeri competent en matèria d’energia.

Un altre aspecte que preveu el Reglament és l’agrupació de les normes vigents actualment en matèria d’instal·lacions d’hidrocarburs, que es troben distribuïdes en dos documents diferents: la reglamentació de seguretat per a dipòsits i aparells d’utilització d’hidrocarburs en locals d’habitació, del trenta-u de maig de 1978, modificada parcialment el vint-i-cinc d’octubre del 2006, i el Reglament de seguretat contra incendi, del vint-i-dos de desembre de 1981. D’una banda, aquest fet facilita al sector professional la disposició d’aquesta normativa, que no es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra durant els quasi trenta anys que va ser vigent. D’altra banda, es corregeix el principi de no equitat de les instal·lacions, que es podria donar a les instal·lacions generadores de calor mitjançant hidrocarburs que no estan incloses al Reglament energètic i no estan subjectes als mateixos requisits administratius i tècnics.

Amb la finalitat estratègica de disposar d’un compendi que permeti recollir la nova legislació nacional en matèria d’energia, el Reglament energètic s’ha estructurat, d’una banda, en dinou articles que configuren les disposicions administratives generals comunes, com la protecció del paisatge urbà, l’escalfament de l’aigua de les piscines descobertes amb energies renovables, els requisits administratius i les condicions de manteniment, entre d’altres. De l’altra, s’ha estructurat en cinc annexos que fixen les disposicions tècniques específiques en relació amb: l’eficiència energètica en l’edificació, les instal·lacions d’equips de producció de calor amb biomassa, amb geotèrmia de molt baixa entalpia i amb radiació solar, així com les instal·lacions de producció de calor mitjançant hidrocarburs.

Les normatives futures que es desenvolupin en el marc de l’objecte d’aquest Reglament es recolliran en nous annexos del mateix Reglament, i estaran emparades per les disposicions administratives generals que s’han esmentat abans.

Finalment, també s’inclouen una disposició derogatòria i quatre disposicions transitòries que regulen uns terminis d’adaptació a aquest Reglament per als titulars de les instal·lacions, per a les empreses de manteniment i per al projecte energètic de l’edificació.

A proposta del ministre d’Economia i Finances, el Govern, en la sessió de l’1 d’octubre del 2010, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament energètic en l’edificació, el qual entrarà en vigor sis mesos després d’haver-se publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, llevat de l’article 15 que entrarà en vigor nou mesos després.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.