Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals


Exposició de motius

Arran de la darrera modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, feta per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, es fa necessari introduir diversos canvis i procedir així a la modificació del seu Reglament d’aplicació, aprovat pel Govern en la sessió del 16 de març del 2011.

Aquest nou text és la recopilació de totes les modificacions que s’han efectuat a l’articulat del Reglament d’aplicació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, integrant tots els articles que no s’han modificat i procedint a la derogació de l’anterior per tal de garantir una major claredat i seguretat jurídica en l’aplicació de l’impost. D’aquesta manera, s’ha considerat oportú eliminar l’article 3 i modificar l’article 4 a fi d’adaptar-los a l’article 6 de la Llei de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals; eliminar l’article 8 on s’establia el límit de l’import de les comissions, a fi d’adaptar-lo a l’article 14 de la Llei de l’impost; eliminar l’apartat 4 de l’article 10 i, en conseqüència, adaptar l’article 11.3.B.b), tots dos articles referents als mètodes que cal utilitzar per determinar el valor normal de mercat; s’adapta l’apartat d) de l’article 14; s’adapta l’apartat 2 de l’article 15; quant a l’article 17, es precisa quin serà el model de declaració de liquidació per als establiments permanents; i a l’article 18, quin serà el model de declaració de pagament a compte per als mateixos establiments; a l’article 20 s’elimina l’apartat 2, atès que les transmissions de béns ja no estaran subjectes a aquest impost; a l’article 21 s’elimina l’apartat 3, ja que es tracta de rendes exemptes sense obligació declarativa; s’elimina tot l’article 23, atès que no hi haurà l’obligació de retenir en la transmissió de béns immobles, ja que aquests darrers només tributaran per l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries; s’adapta l’article 24 a l’article 20.4 de la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals; s’elimina l’apartat c) de l’article 25 en congruència amb l’article 21, apartat 3, de la Llei 18/2011, de l’1 de desembre, de modificació de la Llei 94/2010; a l’article 31 s’elimina la possibilitat de pagament mitjançant domiciliació bancària; s’elimina tot el capítol sisè, referent a les consultes vinculants; s’elimina la disposició transitòria i finalment s’adapten els formularis 700, 710, 720 i 790.

Aquest Reglament es compon de 34 articles, dividits en cinc capítols, dotze formularis –establerts segons el model aprovat pel Govern– i una disposició derogatòria.

A proposta del ministre de Finances i Funció Pública, el Govern, en la sessió del 25 de gener del 2012, aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
Article únic

S’aprova el Reglament de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, que entra en vigor el mateix dia de la seva publicació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.