Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques


Exposició de motius

El 29 de desembre del 2010 el Consell General va aprovar la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques. Posteriorment, l’1 de desembre del 2011, el Consell General va aprovar les lleis 17/2011 i 19/2011, de modificació de les lleis de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, respectivament. Així, aquestes normes configuren la regulació de la imposició directa que recau sobre les rendes de les activitats econòmiques que obtenen les persones residents a Andorra.

Aquest Reglament regula en un sol text el desplegament per aplicar aquests dos impostos, d’acord amb el mandat que estableix la disposició final cinquena de la Llei de l’impost sobre societats i la disposició final tercera de la Llei de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.

Així, aquest Reglament preveu, entre d’altres, tots els aspectes relatius a l’exercici de les opcions previstes dins els règims especials de determinació de la base de tributació, els procediments declaratius, les formes de liquidació, les modalitats de pagament, tots els aspectes relacionats amb les devolucions, així com els mecanismes de control de l’impost adequats.

Aquest Reglament es compon de 42 articles dividits en quatre títols, una disposició addicional, una disposició transitòria i una disposició final.

En el primer títol es regulen els aspectes generals i comuns dels dos impostos, i es destaca el règim d’atribució aplicable a les rendes econòmiques que obtenen les entitats que no tenen personalitat jurídica.

En el títol segon, que conté dotze capítols, s’hi inclouen les regles aplicables en l’àmbit de l’impost sobre societats, es destaca el règim de les entitats exemptes, i es determinen les obligacions d’aquestes entitats; també s’hi preveuen les regles d’imputació temporal dels ingressos i despeses, el règim d’operacions vinculades i obligacions que comporten, així com les formes, les opcions i els requisits per a l’exercici de les opcions per als diversos règims especials de determinació de la base de tributació.

El títol tercer regula els aspectes relacionats amb l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques i desenvolupa l’exercici per a les opcions que la Llei de l’impost estableix. Òbviament, i tal com passa a la Llei, aquest títol es remet en alguns aspectes, com ara els criteris d’imputació temporal i les operacions vinculades, al que estableix el títol segon per aplicar-ho.

Per acabar, el títol quart regula els procediments de gestió i declaració, que són comuns als dos impostos.

A proposta del ministre de Finances, el Govern, en la sessió del 13 de juny del 2012, aprova aquest Reglament d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i de la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques.
Article únic

S’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 95/2010, de l’impost sobre societats, i de la Llei 96/2010, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.