Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d’afers exteriors


En data 16 de gener del 2008 es va aprovar el Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d’afers exteriors, que regula la mobilitat dels agents diplomàtics al Ministeri d’Afers Exteriors el qual va ser modificat en data del 2 de juliol del 2008.
LesLleis.com

En data 20 de juliol del 2011, el Govern va decidir deixar sense efecte aquest reglament, fins el 31 de desembre del 2012, vist que la pràctica havia posat de manifest la necessitat d’introduir canvis adients per tal que el principi de mobilitat s’adeqüés millor a les especificitats i característiques del ministeri competent en matèria d’afers exteriors.

Amb aquest objectiu, es conserva l’estructura i la majoria de les disposicions del Reglament del 2008 i s’introdueixen aquells canvis que permeten una major agilitat i flexibilitat en la presa de decisions sobre la mobilitat del personal adscrit al ministeri competent en matèria d’afers exteriors, en atenció a les necessitats de les representacions diplomàtiques a l’exterior i al manteniment de l’equilibri que ha d’existir entre la disponibilitat i l’estabilitat del personal i les necessitats del propi Ministeri. En aquest sentit, i pel que fa la mobilitat dels agents diplomàtics es redueix la durada dels períodes d’estada, es preveu la candidatura voluntària pels canvis de destinació i s’ofereix la possibilitat de no participar en la mobilitat. Així mateix el Reglament de sistemes de compensació del 9 de juliol del 2003 amb les seves successives modificacions s’aplicarà als agents diplomàtics destinats a l’estranger en les mateixes condicions que al personal adscrit als serveis centrals del ministeri competent en matèria d’afers exteriors.

El Reglament també desenvolupa, en la mateixa mesura que l’anterior, alguns aspectes de l’article 63 de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, completant així el Reglament de sistemes de compensació del 2003, en funció de les necessitats especials de compensació requerides per a l’exercici de les funcions diplomàtiques.

Finalment, el Reglament també pren en compte el mandat establert a la Disposició addicional primera de la Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.

Amb l’aprovació d’aquest Reglament s’atén particularment les necessitats de desenvolupament del que s’estableix en el capítol quart de la Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, i, de manera especial, en l’article 52.2 de la Llei esmentada. D’aquesta manera, es reconeix que el principi de mobilitat constitueix un element essencial a l’hora de garantir l’eficàcia de la representació exterior de l’Estat acreditant.

Consegüentment, a proposta del ministre d’Afers Exteriors, el Govern, en la sessió del dia 6 de febrer del 2013, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.