Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament de gestors de residus


Exposició de motius

La Llei de residus, aprovada el 14 de desembre del 2004 pel Consell General, defineix el model de gestió de residus que Andorra aplicarà durant els pròxims anys. En aquesta Llei s’estableix l’obligatorietat de lliurar els residus a l’Administració o a gestors privats de residus autoritzats.

El 5 d’abril del 2005 el Govern va aprovar el Reglament de gestors privats de residus, pel qual es regula la gestió de residus segons el que preveu la Llei de residus, que fixen, entre d’altres, les modalitats d’autorització dels gestors privats de residus i les obligacions en la gestió dels residus, i el 3 d’agost del 2005 es va publicar una correcció d’errata dels articles 19 i 22 d’aquest Reglament en constatar-hi un error de transcripció.

El Reglament crea el Registre de Gestors Privats de Residus, i en defineix l’objectiu i els procediments administratius que s’han de seguir per inscriure-s’hi.

Per cadascun dels tipus de gestors de residus, el Reglament fixa els criteris tècnics mínims que cada activitat ha de complir a fi de poder obtenir l’autorització i, posteriorment, ser inscrita al Registre de Gestors Privats de Residus. Aquest Reglament també regula les inspeccions i fixa els criteris de càlcul i de gestió de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil, requisits obligatoris per obtenir l’autorització.

Seguint la voluntat de simplificació constant dels procediments de l’Administració iniciats amb la Llei 31/2008, del 18 de desembre, de mesures de reactivació econòmica, es creu convenient modificar el contingut del Reglament esmentat per incorporar-hi, entre d’altres, l’ús de les noves tecnologies. Així, es preveu crear un sistema d’informació telemàtic del Departament de Medi Ambient, un sistema de gestió del Departament de Medi Ambient per instruir les sol·licituds i tractar les dades i les declaracions realitzades per la persona o l’entitat pública o privada que estigui autoritzada a realitzar aquestes operacions a distància.

Tenint en compte que una gestió adequada dels residus per garantir la preservació de la salut de les persones i la protecció del medi ambient s’ha d’aplicar a tota persona o entitat pública o privada que realitzi o vulgui realitzar operacions de gestió de residus dins del territori d’Andorra, cal definir les mateixes condicions de gestió de residus en els àmbits públics o privats i derogar el Reglament de gestors privats de residus, del 5 d’abril del 2005, i la corresponent correcció d’errata del 3 d’agost del 2005.

També és necessari precisar el contingut del Reglament esmentat i adaptar-lo a la gestió actual de residus a Andorra, deu anys després de l’entrada en vigor de la Llei de residus i del Reglament de gestors privats de residus.

Consegüentment, a proposta del ministeri responsable del medi ambient, el Govern, en la sessió del 10 de desembre del 2014, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de gestors de residus, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de gestors de residus

Article 1
Objecte
Aquest Reglament té per objecte definir les obligacions dels gestors públics o privats de residus i les característiques de transport i emmagatzematge dels residus; establir i regular el Registre de Gestors Privats de Residus del Principat d’Andorra; definir els procediments i les condicions necessaris per obtenir la preceptiva autorització de gestor privat de residus; i fixar els criteris de càlcul i de gestió de la fiança i de l’assegurança de responsabilitat civil que han de tenir tots els gestors privats autoritzats.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.