Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament del Cos de Banders


Exposició de motius

El Cos de Banders va ser regulat per primera vegada amb el Reglament del Cos de Banders de l’1 de juny de 1988, si bé aquesta norma ja reconeixia l’existència anterior d’aquests agents. El Reglament els va crear com un “servei especial” i la Llei de la funció pública els va definir com un cos especial dins de l’Administració general.

Posteriorment, la Llei 32/2008, del 18 desembre, ha aprofundit en la configuració del col·lectiu i ha dotat el Cos d’una regulació nova i actualitzada. Aquesta norma ha reconegut la important tasca que duen a terme els efectius del Cos en matèria de protecció i conservació del medi ambient i del patrimoni natural per al gaudiment de les generacions presents i futures.

Ara, però, s’ha d’acomplir el desplegament previst en la nova Llei i concretar, entre d’altres, aspectes d’organització, distribució del temps de treball o la descripció del vestuari i la uniformitat. A més, com a aspecte a remarcar, el nou Reglament detalla d’una forma clara i precisa la carrera professional dins del Cos. D’una manera específica, s’hi fa esment de les especialitzacions i es detallen les condicions de promoció i assoliment d’una plaça en un concurs, així com les tasques que hauran de realitzar.

A proposta del ministre de Turisme i Medi Ambient, el Govern adopta el Decret següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del Cos de Banders, que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.