Carregant...
 

Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 18 de desembre del 2008 ha aprovat la següent:

llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders

S’omet la transcripció de l’índex publicat en el text original del 18 de desembre del 2008, ateses les posteriors modificacions que ha sofert aquest text.


Exposició de motius

En els darrers temps ha augmentat la conscienciació ciutadana i l’interès dels diversos sectors socials, ciutadans, professionals, associatius i econòmics de la societat civil andorrana pel que fa a la protecció i la conservació del medi ambient, i la preservació del patrimoni natural per al gaudiment de les generacions actuals i futures.

Les normes internacionals corresponents han evolucionat en aquesta matèria, i també s’ha traduït en la nostra normativa nacional, incloent-hi les del rang més alt, que s’han fet ressò de la necessitat de garantir un medi ambient adequat. Concretament, l’article 31 de la Constitució andorrana manifesta que: “És funció de l’Estat vetllar per la utilització racional del sòl i de tots els recursos naturals, amb la finalitat de garantir a tothom una qualitat de vida digna i de restablir i mantenir per a les generacions futures un equilibri ecològic racional en l’atmosfera, l’aigua i la terra i de defensar la flora i la fauna autòctones.”.

Un aspecte fonamental per garantir el dret a un medi ambient de qualitat és la protecció de la natura, de manera que des de les administracions públiques cal portar a terme polítiques de foment de la biodiversitat i de protecció dels entorns naturals per fer compatibles aquests valors amb els drets que tenen els ciutadans a gaudir-ne. Per aquest motiu, la defensa de la natura i del patrimoni natural esdevé d’una importància cabdal a Andorra, atès que en el nostre territori existeix una enorme quantitat d’elements que contribueixen a la biodiversitat.

En aquest marc, són essencials les funcions de vigilància, de control i gestió i de sensibilització ciutadana que ha de dur a terme l’Administració general mitjançant l’esforç, el treball rigorós i la dedicació d’un col·lectiu de professionals adscrits específicament a aquestes funcions, i també ha d’afavorir la col·laboració amb les administracions comunals i els diferents actors de la societat civil.

Concretament, el Govern va crear el Cos de Banders mitjançant el Reglament de l’1 de juny de 1988, que definí les seves funcions i les regles de règim intern i li atribuí la missió de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria de caça i de pesca, del medi ambient i del patrimoni natural, per garantir una protecció adequada de la natura.

Amb posterioritat a aquest Reglament s’han promulgat lleis particulars que regulen la caça, la pesca i els vedats, i que atribueixen al Cos de Banders el control del compliment de la seva normativa i concedeixen als seus membres les facultats necessàries per efectuar aquest control i estendre atestats de les infraccions que es cometen amb la possibilitat d’efectuar el comís cautelar del material i dels instruments utilitzats o del producte de la infracció presumptament comesa.

La Llei de la funció pública, del 15 de desembre del 2000, defineix el Cos de Banders com un Cos especial dins de l’Administració general i, en diverses disposicions, preveu la necessitat de regular mitjançant una normativa particular els aspectes personals, materials i d’organització de cada Cos especial.

Amb la finalitat de potenciar i afavorir la professionalització del Cos de Banders, a final de l’any 1998 es va iniciar un procés de transformació integral de la seva organització interna i del seu funcionament.

Igualment, per tal de dotar el Cos de Banders de més autonomia i agilitar la dinàmica de les seves actuacions, es creà, per Decret del Govern del 27 d’octubre del 2003, el Departament de Banders, adscrit al Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient, que en regula les funcions i l’estructura.

El moment actual és important per aprofundir en la configuració del Cos especial i per dotar-lo d’una regulació nova i actualitzada que configuri un règim de vigilància, de col·laboració eficaç en la gestió, de control i inspecció del medi natural, fonamentat en els principis de corresponsabilitat, sostenibilitat i educació ambiental, per protegir i preservar el nostre patrimoni natural, aprofitant l’experiència acumulada en aquests darrers anys i els resultats del procés de professionalització del Cos.

Els canvis normatius que s’han produït al llarg dels darrers anys en matèries relacionades amb el règim del personal de l’Administració i amb la protecció de la natura i el medi ambient, com el treball de desenvolupament organitzatiu efectuat dins del Cos de Banders, fan necessària l’aprovació d’aquesta Llei, que n’adapta i actualitza el marc normatiu de manera complementària a la Llei de la funció pública, i estableix les bases del seu desplegament operatiu i de funcionament.

Tenint en compte aquests precedents i el fet que el Cos de Banders és un Cos especial, amb unes particularitats pròpies, sotmès al principi de jerarquia dins del Cos, convé regular-ne l’organització, el funcionament i les actuacions amb una normativa amb rang de llei, amb un títol específic que en fixi les competències.

Aquesta Llei defineix la denominació, la missió, les funcions, l’estructura i l’organització del Cos de Banders. S’hi detallen també les facultats que tenen els membres del Cos de Banders que, juntament amb les que els són atribuïdes per les lleis i les disposicions particulars en matèria de caça, de pesca i de protecció del patrimoni natural, han de ser suficients per complir les funcions que tenen encomanades amb rigor i eficàcia, i també per garantir i facilitar en el futur el creixement i la consolidació de les funcions que els siguin assignades.

Els membres del Cos de Banders són funcionaris que tenen la consideració d’agents de l’autoritat i es troben sotmesos amb caràcter general a la Llei de la funció pública. El disseny que es dóna al Cos de Banders és racional i adaptat a les exigències del Principat i possibilita una gestió eficaç dels efectius humans i materials.

D’altra part, atesa la seva naturalesa de Cos especial i les funcions que han de prestar els seus membres amb caràcter específic, es defineixen també els requisits concrets per poder aspirar a una plaça dins del Cos, les infraccions específiques que poden cometre en la seva actuació i les condicions pròpies del Cos de Banders necessàries per dotar-lo del grau de professionalitat i d’eficiència que requereixen les tasques que han de complir els seus membres.

En definitiva, pel que fa a l’estatus dels seus membres i l’especificitat del Cos de Banders, aquesta Llei regula els aspectes que han de diferenciar-se del règim general del personal de l’Administració general, el qual s’aplica subsidiàriament en la resta d’aspectes no regulats.

Títol I. Disposicions generals, funcions i principis d’actuació

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i rang de la llei

1. És objecte d’aquesta Llei la regulació funcionarial i l’estatutària del Cos de Banders del Principat d’Andorra.

2. Els preceptes del capítol segon del títol II, que regulen el sistema d’accés i provisió de places, i els del capítol primer del títol III, que regulen els drets sindicals, tenen rang de llei qualificada. La resta de preceptes tenen rang de llei ordinària.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.