Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia


Exposició de motius

Les polítiques actives d’ocupació es materialitzen en un conjunt de programes i mesures de foment de l’ocupació i la formació, per tal de millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació i de cercar un equilibri entre l’oferta i la demanda d’ocupació.

Des de l’inici de la crisi econòmica s’han impulsat diversos programes i mesures de polítiques actives d’ocupació que han anat evolucionant en paral·lel amb la conjuntura econòmica a fi d’oferir solucions ajustades i adequades al moment. El contingut dels programes ha tingut present el context socioeconòmic i respon a diferents necessitats, però tots els programes tenen l’objectiu comú de fomentar l’ocupació dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca.

En efecte, des de l’any 2012, any rere any, s’han aprovat els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat orientats al sector públic, amb l’objecte d’assolir la contractació temporal de treballadors desocupats i inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca, per fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat i, ensems, a pal·liar temporalment, però de manera àgil i immediata, els efectes de la crisi en moltes famílies en espera que es reactivi l’economia.

Pel que fa al sector privat, des de l’any 2013 s’han aprovat les diferents edicions de dos programes, que són el resultat de l’anàlisi del perfil professional dels treballadors desocupats inscrits en situació de recerca al Servei d’Ocupació:

- El Programa per al foment de l’ocupació i la formació en el si de l’empresa cerca la millora de l’ocupabilitat dels treballadors en situació de desocupació mitjançant un procés formatiu que es desenvolupa principalment amb la pràctica o l’experiència professional adquirida en l’àmbit d’una empresa i que va acompanyat d’un procés formatiu teòric de caràcter bàsic en les situacions en què es consideri convenient.

- El Programa per fomentar la contractació indefinida dels treballadors desocupats pretén fomentar la contractació en el sector privat dels treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca que acreditin una formació o que han adquirit experiència professional en llocs de treball concrets, amb la finalitat que aquests perfils professionals segueixin actius sense necessitat de formació.

Durant l’any 2014, es va aprovar un tercer programa per fomentar la contractació en el sector privat. En efecte, mitjançant el Decret del 30-07-2014 el Govern va aprovar el Reglament regulador del Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població, amb la finalitat de mitigar les dificultats d’intermediació de les ofertes de treball de les empreses radicades en zones geogràfiques allunyades dels principals eixos i nuclis de població, atès que sorgeixen dificultats específiques relacionades amb el transport, la incompatibilitat dels horaris laborals amb els del transport i, també, amb el preu i el temps de desplaçament dels treballadors.

Per Decret del 21 de gener del 2015, el Govern va aprovar el Reglament regulador del Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys, en execució del pla per a joves actius de 16 a 20 anys que, de manera conjunta i transversal, duen a terme els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior, mitjançant dos etapes successives. La primera etapa es desenvolupa en l’àmbit educatiu mitjançant el Programa per a la millora de l’ocupabilitat dels joves de 16 a 20 anys, i ha de proporcionar als joves una formació professionalitzadora mitjançant el desenvolupament de competències específiques, transversals i laborals durant l’itinerari formatiu previ a l’accés al món laboral. La segona etapa es desenvolupa en l’àmbit laboral i fomenta la contractació i la formació dels joves que hagin superat satisfactòriament l’etapa anterior, mitjançant el Programa per al foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 20 anys.

També, des de l’inici de la crisi i en paral·lel amb l’aprovació dels diferents programes de foment de l’ocupació, un dels objectius ha estat, no solament millorar les formacions ocupacionals que han de seguir les persones beneficiàries de la prestació per desocupació involuntària, sinó també generalitzar, millorar i ampliar els cursos adreçats a tots els treballadors inscrits al Servei d’Ocupació. En execució d’aquest projecte, els ministeris d’Educació i Joventut, i de Justícia i Interior van elaborar el Catàleg trimestral de formacions ocupacionals, amb la finalitat d’ordenar les formacions ocupacionals que s’imparteixen, no duplicar-les i establir una base per millorar-les, continuar-les i desenvolupar-les, amb la implicació de tots els sectors afectats.

Tots els programes, tant els destinats al sector públic com al sector privat, així com les accions formatives, han estat objecte de consulta a la Taula permanent per a la formació en el treball –creada per Decret del 7 de juliol del 2010– amb la finalitat que les aportacions dels agents socials que la componen contribueixin a assolir l’èxit de cadascun dels programes, tant en la primera edició com en les successives.

Durant l’any 2015, la voluntat del Govern és –a banda de projectar altres programes– donar continuïtat als programes de foment de l’ocupació en el sector privat, atès que els seus objectius són plenament vigents, i, també, donar continuïtat als dos programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat.

La situació de crisi econòmica que encara perdura al nostre país, tot i la millora experimentada en el darrer any, suposa que un nombre important de persones constin inscrites al Servei d’Ocupació en situació de recerca de treball, i, en conseqüència, les condicions personals, familiars i econòmiques de nombrosos treballadors desocupats segueixen sent insostenibles.

La conjuntura fa necessari repetir els programes de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, atès que la societat ha de ser solidària amb les persones que, mitjançant el seu treball, han contribuït al creixement del nostre país, i els ha de garantir els recursos econòmics necessaris per sostenir la família, mantenir la cobertura sanitària i atendre les necessitats bàsiques durant un període de temps.

Aquest és l’objectiu que es pretén assolir amb aquest Programa i per aquesta raó les successives edicions han previst la contractació temporal durant sis mesos de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca, amb la finalitat de pal·liar les dificultats evidents de la manca de feina i possibilitar que el màxim nombre de treballadors estiguin actius laboralment i, ensems, assolir que la prestació del seu treball aporti un benefici a la col·lectivitat.

El Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia es desenvolupa en el marc del que preveu l’article 2.2.e de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, que inclou el desenvolupament de programes d’inserció sociolaboral activa.

El capítol primer d’aquest Reglament conté les disposicions generals, estableix els objectius específics del Programa i el règim jurídic, i identifica els subjectes beneficiaris i destinataris i els beneficis associats.

El capítol segon enumera les activitats subvencionables, l’import de la retribució, la durada del contracte especial, el règim de concurrència i d’incompatibilitat, el període de vigència del Programa, les obligacions dels beneficiaris i dels destinataris del Programa, i les causes concretes de revocació dels beneficis associats al Programa.

Finalment, el capítol tercer determina els criteris de valoració de les sol·licituds que s’adrecin per beneficiar-se de les línies de subvenció establertes, i el procediment de seguiment i de control de les subvencions atorgades.

A proposta del ministre de Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del dia 4 de febrer del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:

Decreta
Article únic

S’aprova el Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat, destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia, que entrarà en vigor a partir de l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador del Programa de treball temporal en benefici de la col·lectivitat destinat als àmbits organitzatius de l’Administració general i de l’Administració de justícia

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1
Objecte
Aquest Programa té per objecte la contractació temporal de treballadors desocupats inscrits al Servei d’Ocupació en situació de recerca, per fer treballs que contribueixin a donar un servei en benefici de la col·lectivitat.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.