Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social


El Decret del 10 de febrer del 2010 publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del 17 de febrer del 2010 va aprovar el Reglament regulador del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social, que desenvolupa els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació dels recursos del sistema de seguretat social. Posteriorment, aquell Reglament va ser modificat parcialment per decrets del 13 d’octubre del 2010, i del 5 de juny del 2013.

La recent Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social ha introduït modificacions importants en el sistema de seguretat social que fan necessària una adaptació d’((aquell Reglament. Al mateix temps, s’ha aprofitat aquesta ocasió per introduir altres modificacions que aconsella l’experiència adquirida en l’aplicació del text.

Per facilitar la consulta i per a una millor seguretat jurídica, s’aprova un nou text íntegre del Reglament, que substitueix l’anterior.

A proposta de la ministra de Salut, Afers Socials i Ocupació, el Govern, en la sessió del 27 de maig del 2015, aprova aquest Decret.
Article únic

S’aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social que entra en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social

Títol I. Normes generals

Capítol primer. Regles generals

Article 1. Objecte

Aquest Reglament regula els procediments relatius a la cotització i a la recaptació previstos en els capítols segon i tercer del títol II del llibre segon de la Llei de la seguretat social.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.