Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent


La disposició final novena de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar encomana al Govern el desplegament reglamentari de la norma legal esmentada a fi de determinar amb detall i precisió les condicions i els procediments per obtenir la preceptiva llicència d’explotació d’aquestes modalitats de jocs d’atzar, per part de l’entitat reguladora i de control del joc.
LesLleis.com

La Llei 37/2014 preveu, entre les modalitats de jocs d’atzar, la dels concursos amb intervenció d’atzar, les rifes, les participacions de loteria i les loteries de promoció o publicitàries. Aquestes modalitats queden definides a l’article 4 de la dita norma, i els operadors que les vulguin exercir han de disposar de la preceptiva llicència de la classe E.

Si bé l’article 43 de la Llei preveu que la llicència de l’operador permet l’explotació d’aquestes modalitats de jocs d’atzar, tant en forma presencial com en línia o en alguns dels casos per mitjans telemàtics, és aconsellable, per a una major seguretat jurídica, regular inicialment el joc de forma presencial i deixar per a més endavant la regulació de les modalitats en línia, o de forma telemàtica, en espera del desplegament de la legislació relativa als jocs d’atzar en línia, les pautes generals dels quals es troben establertes als articles 38 a 40 de la Llei.

Altrament, la norma reglamentària defineix la modalitat de joc d’atzar a la qual pertany, la denominació, els elements, les regles, la proporció de premis per distribuir, la retenció dels imports de qualsevol naturalesa per part de l’operador i el personal al servei del joc d’atzar, així com les especificitats de cada joc, en particular de forma que, sota els principis de publicitat i seguretat jurídica, el jugador tingui al seu abast el funcionament de cada oferta de joc d’atzar individualitzada, segons la modalitat a què pertanyi, tal com imposa el manament imperatiu de l’article 6 de la Llei.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, en tant que president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 16 de setembre del 2015, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, que entra en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament regulador de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, rifes, participacions de loteria i loteries de promoció o publicitàries, de forma presencial i no permanent

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1.Objecte

El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació de concursos amb intervenció d’atzar, de les rifes, de les participacions de loteria i de les loteries de promoció o publicitàries de forma presencial i no permanent, definides a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), que la llicència de la classe E permet explotar als operadors de la categoria 5.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.