Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris


La Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris estableix a la secció tercera del capítol tercer les prestacions econòmiques. En concret, si bé regula detalladament les pensions de solidaritat, les pensions de solidaritat per a la gent gran, les prestacions familiars per fill a càrrec i els ajuts econòmics ocasionals, remet tanmateix a la via reglamentària les especificacions necessàries que hi són associades, com ara les compatibilitats o les incompatibilitats de les pensions de solidaritat i de les prestacions familiars per fill a càrrec, o els tipus, els requisits específics, les quanties màximes, les compatibilitats i la durada dels ajuts econòmics ocasionals.
LesLleis.com

D’altra banda, la Llei 6/2014 també preveu que cal precisar o completar per reglament altres matèries o qüestions que s’hi estableixen, com el llindar econòmic de cohesió social o el barem de valoració patrimonial, les aportacions del beneficiari al finançament de les prestacions, el concepte i les aportacions dels familiars o les altres persones obligades, determinats requisits generals per accedir al sistema de serveis socials i sociosanitaris, els requisits específics per a cada prestació, o els terminis màxims de resolució de les sol·licituds.

És per aquests motius, i també d’acord amb l’habilitació que es conté a la disposició final primera de la Llei 6/2014, que es promou aquest Reglament, que es desglossa en vint-i-sis articles, encabits en cinc capítols, una disposició addicional, dos disposicions transitòries i una disposició derogatòria.

Aquesta norma té com a finalitat regular d’una forma agrupada i sistemàtica tot el que dimana de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, raó per la qual s’hi refon el contingut del Reglament regulador de les prestacions familiars per fill a càrrec, que el Govern va aprovar el 3 de setembre del 2014, i que desenvolupava una de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris reconegudes per la Llei 6/2014. I també s’hi inclou una part del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, que el Govern va aprovar el 17 de novembre del 2004, i que desenvolupa al seu torn la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002. En efecte, l’afiliació i la cotització a la CASS de les persones amb discapacitat, a càrrec del Govern, també s’ha configurat i se segueix configurant com una prestació econòmica de serveis socials.

Així mateix, s’han tingut en compte en la redacció d’aquest Reglament la Llei 11/2014, del 18 de desembre, de l’embargament, i la Llei 15/2004, del 3 de novembre, d’incapacitació i organismes tutelars.

El capítol primer del Reglament, que es desglossa en els articles 1 a 8, fa referència a les disposicions generals i, en concret, regula o desenvolupa l’objecte de la norma i el tipus de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris; els requisits generals, la naturalesa, l’efectivitat i l’abonament d’aquestes prestacions; els drets i els deures de les persones beneficiàries; els principis i les definicions que relaciona la Llei 6/2014, i la protecció i la comprovació de dades, la confidencialitat i el secret professional.

El capítol segon, que es divideix en els articles 9 a 12, incideix de forma específica en les prestacions econòmiques periòdiques, que són les pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, les pensions de solidaritat per a gent gran i les prestacions familiars per fill a càrrec. En concret, regula els aspectes comuns de les pensions de solidaritat, i tot el que es relaciona amb el concepte, l’afiliació i la cotització a la Caixa Andorra de Seguretat Social, les compatibilitats o la documentació que cal acompanyar a les sol·licituds de les pensions i les prestacions esmentades anteriorment.

El capítol tercer i els articles 13 a 17 que en formen part estan dedicats als ajuts econòmics ocasionals. En regulen i completen el concepte; els requisits generals, les compatibilitats i la documentació que cal adjuntar a les sol·licituds; els tipus i els requisits específics per a cada ajut; les quanties màximes, i la durada, la revisió i l’extinció.

El capítol quart, que es desglossa en els articles 18 a 20, reprèn i actualitza les disposicions en matèria de seguretat social que preveia el capítol vuitè del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social de les persones amb discapacitat, del 17 de novembre del 2004, i en concret la prestació que consisteix en l’afiliació i la cotització a la CASS de les persones amb discapacitat, a càrrec del Govern.

Finalment, el capítol cinquè, que es desglossa en els articles 21 a 26, regula els aspectes procedimentals i, en concret, incideix en les normes aplicables; les sol·licituds; l’informe i la proposta de resolució; la resolució; el procediment simplificat, i el procediment de constrenyiment i execució. En aquest sentit, atesa la necessitat d’agilitzar i facilitar els tràmits en benefici de les persones sol·licitants, s’ha tingut en compte la Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració, pel que fa a la simplificació de documents que cal aportar quan els hagi emès o ja en disposi l’Administració. Així mateix, l’aplicació de l’article 45 i de les disposicions addicionals primera i quarta de la Llei 6/2014, referents a l’intercanvi de dades amb la seguretat social i altres entitats de naturalesa pública, ha permès reduir els documents que s’han de requerir a les persones sol·licitants.

El Reglament es clou amb una disposició addicional que planteja el supòsit dels ajuts per a casos de necessitat i urgència extrema; dos disposicions transitòries que estableixen les normes aplicables a les sol·licituds presentades amb anterioritat a la data de l’entrada en vigor de la norma reglamentària, i a les prestacions de les persones que en aquesta data resideixin a l’estranger per tractar una discapacitat, un problema de salut mental o una malaltia crònica greu, i una disposició derogatòria de les normes vigents fins ara en matèria de prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 18 de maig del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris, que entrarà en vigor l’1 de setembre del 2016.

Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte del Reglament i tipus de prestacions econòmiques

1. Aquest Reglament té per objecte regular les prestacions econòmiques establertes a la secció tercera del capítol tercer de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris (d’ara endavant, “la Llei 6/2014”).

2. Les prestacions econòmiques establertes a la secció tercera del capítol tercer de la Llei 6/2014 són les següents:

a) Pensions de solidaritat:
i) Per a persones amb discapacitat.
ii) Per a la gent gran.

b) Prestacions familiars per fill a càrrec.
c) Ajuts econòmics ocasionals.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.