Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del casino de joc


Exposició de motius

L’11 de desembre del 2014 es va aprovar la Llei 37/2014, de regulació dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra.
LesLleis.com

La disposició addicional primera de la Llei determina que per atorgar les llicències de classe A cal, entre altres requisits, desenvolupar per la via reglamentària les modalitats d’instrucció i examen de les sol·licituds de la llicència de classe A, i també la descripció dels tipus de jocs d’atzar autoritzats, les disposicions en les quals aquests jocs d’atzar es poden oferir al públic, les modalitats d’administració, els requisits relatius al tipus d’establiments susceptibles de ser autoritzats i el seu funcionament. Inclou així mateix, les condicions d’accés i registre dels jugadors per a la pràctica dels jocs d’atzar, les mesures de policia, supervisió i control dels establiments, i el personal.

De forma afegida, la disposició final novena de la Llei encomana al Govern la redacció i la publicació dels reglaments per desenvolupar-la i executar-la.

És, doncs, d’acord amb el mandat legislatiu que es promou aquest Reglament, el qual concreta, al títol preliminar, l’objecte, l’àmbit d’aplicació, el règim jurídic i els jocs autoritzats.

Mitjançant un títol I, distribuït en tres capítols, es regula el règim d’atorgament de la llicència i l’autorització d’obertura i funcionament del casino de joc. De fet, el capítol primer determina els requisits per poder participar en la licitació de la llicència per a l’explotació del casino de joc. El capítol segon recull les qüestions administratives que han de contenir les sol·licituds, així com la documentació que s’ha d’acompanyar i la tramitació de la licitació. El capítol tercer regula l’autorització d’obertura i funcionament del casino.

El títol II preveu la regulació i el funcionament de les sales de joc, així com els mecanismes de control i els serveis complementaris. Aquest títol s’estructura en quatre capítols, el primer dels quals desenvolupa l’accés a les sales de joc, els horaris, el canvi de divises i els caixers automàtics. El segon capítol regula el funcionament de les taules de joc i dels diversos jocs i apostes; el tercer reglamenta el control dels resultats de les taules de joc, la informació mínima que cal lliurar als usuaris de la sala de joc i els diferents tipus de llibres registre, entre els quals el dels resultats de la pràctica dels jocs portats a terme. Finalment, el capítol quart identifica els serveis complementaris del casino de joc que resulten habilitats per mitjà de la llicència.

El títol III és específic per al personal del casino, tant el personal directiu com el personal de servei i de joc. Aquest títol es distribueix en un capítol primer destinat a les normes generals sobre el personal; un capítol segon exclusiu per al personal directiu -el director de joc i els membres del comitè de direcció- i un capítol tercer que reglamenta els assumptes que incideixen sobre el personal de servei de joc.

El títol IV, amb un únic capítol, estableix les mesures d’inspecció i vigilància que asseguren l’estricte compliment de la normativa aplicable a la explotació dels jocs en el casino i el control dins la sala de joc, amb el propòsit d’assegurar la regularitat i la seguretat dels jocs.

El títol V, també amb un únic capítol, defineix els equipaments de jocs d’atzar i estableix els requisits i els criteris d’homologació, exportació i destrucció dels dits equipaments.

El Reglament finalitza amb el títol VI relatiu a la publicitat i el joc responsable, estructurat també en un sol capítol.

S’adjunten a aquest Reglament tres annexos. El primer és el Catàleg de jocs; el segon fa referència a la regulació de les màquines d’atzar oneroses, i el tercer regula la pràctica de tornejos al casino de joc.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, com a president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del dia 23 de novembre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del casino de joc, que entrarà en vigor l’endemà que sigui publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del casino de joc

Índex

Exposició de motius
Títol preliminar. Disposicions generals
Capítol únic. Objecte i àmbit, règim jurídic i jocs autoritzats
Article 1. Objecte i àmbit
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Jocs de casino autoritzats
Article 4. Altres jocs
Títol I. Règim d’atorgament de llicència i d’autorització d’obertura i funcionament del casino
Capítol primer. Empresa titular
Article 5. Requisits de l’empresa titular
Capítol segon. Obtenció de la llicència de classe A per a l’explotació del casino de joc
Article 6. Forma d’atorgament de la llicència de classe A
Article 7. Sol·licituds
Article 8. Documentació adjunta a la sol·licitud
Article 9. Tramitació
Article 10. Resolució
Capítol tercer. Autorització d’obertura i funcionament
Article 11. Sol·licitud
Article 12. Documentació complementària
Article 13. Tramitació i resolució
Article 14. Requisits formals de la resolució
Article 15. Notificació de la resolució
Article 16. Vigència i renovació
Article 17. Cancel·lació o extinció d’autoritzacions
Article 18. Modificacions de les autoritzacions
Article 19. Suspensió de l’activitat
Títol II. Sales de joc, el seu funcionament, mecanismes de control i els serveis complementaris
Capítol primer. Sales de joc
Article 20. Condicions de les sales de joc
Article 21. Accés a les sales de joc d’atzar
Article 22. Admissió
Article 23. Documents d’identificació
Article 24. Arxius d’interdiccions d’accés al joc
Article 25. Registre de visitants
Article 26. Servei d’admissió
Article 27. Excepcions a l’expedició de la targeta d’entrada
Capítol segon. Funcionament de les sales de joc
Article 28. Horaris de funcionament
Article 29. Canvi de divises i caixers automàtics
Article 30. Funcionament de les taules de joc
Article 31. Naturalesa de les apostes
Article 32. Apostes en els jocs de contrapartida
Article 33. Apostes en els jocs de cercle
Article 34. Quantitats o apostes oblidades o perdudes
Article 35. Baralles o jocs complets de naips
Article 36. Comprovació i escartejament dels naips
Article 37. Escartejador automàtic de cartes de joc
Article 38. Canvi de fitxes i plaques
Article 39. Bestretes mínimes a les taules
Capítol tercer. Mecanismes de control
Article 40. Control de resultats de cada taula de joc
Article 41. Documents i informació mínima a la sala
Article 42. Documentació comptable
Article 43. Llibres registre de bestretes i resultats en els jocs de contrapartida
Article 44. Llibres registre de resultats en els jocs de cercle
Article 45. Llibre resum de control de resultats
Article 46. Llibre registre de resultats en les màquines d’atzar oneroses
Article 47. Informació anual
Capítol quart. Serveis complementaris
Article 48. Serveis complementaris del casino de joc
Títol III. Personal del casino
Capítol primer. Normes generals sobre el personal
Article 49. Document professional (llicència de classe I)
Capítol segon. Personal directiu: el director de joc i els membres del comitè de direcció
Article 50. Òrgans de direcció dels jocs
Article 51.Nomenament dels òrgans de direcció
Article 52. Facultats dels òrgans de direcció
Article 53. Limitacions per als òrgans de direcció
Capítol tercer. Personal de serveis i de joc
Article 54. Personal de serveis i de joc
Article 55. Limitacions per al personal del casino
Article 56. Propines
Títol IV. Inspecció i sancions
Capítol únic. Inspecció
Article 57. Inspecció i vigilància
Article 58. Inspectors encarregats de la vigilància
Article 59. Ordre dels jocs
Article 60. Registre especial d’observacions
Article 61. Registre de comunicacions i de sol·licituds d’informació
Article 62. Règim sancionador
Títol V. Homologació, exportació i destrucció d’equipaments de jocs d’atzar
Capítol únic. Equipaments de jocs d’atzar
Article 63. Homologació d’equipaments de jocs d’atzar (llicència de classe J)
Article 64. Exportació i destrucció d’equipaments de joc
Títol VI. Publicitat i joc responsable
Capítol únic. Normes generals sobre la publicitat i joc responsable
Article 65. Activitats promocionals i joc responsable
Article 66. Règim de les autoritzacions
Article 67. Règim de comunicació

Títol preliminar. Disposicions generals

Capítol primer. Objecte i àmbit, règim jurídic i jocs autoritzats

Article 1. Objecte i àmbit

L’autorització, l’organització i el desenvolupament dels jocs d’atzar del casino de joc estan subjectes a les disposicions que conté la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, aquest Reglament i la resta de disposicions de caràcter general o complementari de desplegament que resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.