Carregant...
 

Decret pel qual s’aprova el Reglament del joc del bingo


Exposició de motius

L’11 de desembre del 2014 es va aprovar la Llei 37/2014, de regulació dels jocs d’atzar al Principat d’Andorra.

La disposició addicional primera de la Llei determina que per atorgar les llicències de classe B cal, entre altres requisits, desenvolupar per la via reglamentària les modalitats d’instrucció i examen de les sol·licituds de la llicència de classe B, i també la descripció dels tipus de jocs d’atzar autoritzats, les disposicions en les quals aquests jocs d’atzar es poden oferir al públic, les modalitats d’administració, els requisits relatius al tipus d’establiments susceptibles de ser autoritzats i el seu funcionament. Inclou les condicions d’accés i registre dels jugadors per a la pràctica dels jocs d’atzar, les mesures de policia, supervisió i control dels establiments, i el personal.

Així mateix, la disposició transitòria primera estableix que el Consell Regulador Andorrà del Joc, en un termini no inferior a sis mesos abans de la data d’expiració de les autoritzacions vigents, ha de convocar el concurs públic corresponent per a l’obtenció d’una sola llicència de classe B.

D’altra banda, la disposició final novena de la Llei encomana al Govern la redacció i la publicació dels reglaments per desenvolupar-la i executar-la.

És, doncs, d’acord amb el mandat legislatiu que es considera convenient establir una norma reglamentària que desenvolupi l’explotació del joc del bingo.

Aquest Reglament s’estructura en deu capítols, dos disposicions transitòries, una disposició derogatòria i un annex.

El capítol primer, relatiu a les disposicions generals, està destinat a establir tant l’objecte com l’àmbit d’aplicació, el règim jurídic aplicable i l’atribució de la categoria de l’operador.

El capítol segon regula el règim d’atorgament de la llicència de classe B, determinant els requisits per poder participar en la licitació de la llicència per a l’explotació del joc del bingo, les qüestions administratives vinculades a la presentació de la sol·licitud al concurs públic, la resolució d’atorgament de la llicència, la preceptiva garantia bancària i, finalment, la vigència i la renovació de la llicència i la seva extinció.

El capítol tercer conté les disposicions relatives a l’exercici de l’activitat del joc del bingo, desenvolupant les condicions tècniques de les sales de joc, l’establiment de l’horari d’obertura al públic, l’existència d’un servei d’admissió i de control d’accés a les sales de joc i la comunicació de les dades de les persones que hi tenen prohibit o limitat l’accés, efectuada entre el regulador del joc i l’operador. Així mateix, estableix la informació que ha de contenir el llibre d’actes i de cartrons (fonamentalment, la relativa a la provisió dels cartrons i dels premis atorgats, entre d’altres), i finalment el pagament dels premis.

El capítol quart es destina al personal al servei de les sales de bingo, establint l’exigible obtenció de la llicència de classe I, les funcions del personal i els actes que els són prohibits.

El capítol cinquè estableix els requisits i els criteris d’homologació, exportació i destrucció dels equipaments de jocs d’atzar.

El capítol sisè correspon al funcionament del joc del bingo tradicional, regulant la provisió dels cartrons físics oficials, les característiques de les boles, de l’aparell d’extracció de boles i els mecanismes accessoris. Aquest capítol també articula el funcionament de la partida de bingo tradicional, les possibles devolucions en cas d’avaria de les instal·lacions, de les màquines de joc o del programa informàtic, i estableix les combinacions guanyadores i els premis.

El capítol setè desenvolupa el funcionament del joc del bingo interconnectat mitjançant cartrons virtuals, establint el sistema tècnic, el qual ha de comptar amb totes les mesures de seguretat que ofereixin les màximes garanties, la distribució dels premis i els sistema de verificació i control dels equipaments.

El capítol vuitè recull les disposicions generals sobre la publicitat i el joc responsable.

El capítol novè estableix el règim fiscal aplicable.

Finalment, el capítol desè inclou el règim sancionador.

Les disposicions transitòries són dos i regulen respectivament la vigència de les autoritzacions d’explotació de sales de joc de bingo i la provisió de cartrons per part de l’operador, amb l’autorització prèvia del regulador del joc.

La disposició derogatòria incideix en la legislació relativa al joc del bingo.

S’adjunta a aquest Reglament un annex, el qual fa referència a la regulació de les màquines recreatives amb premi programat.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre de Finances, com a president del Consell Regulador Andorrà del Joc, el Govern, en la sessió del 28 de desembre del 2016, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament del joc del bingo, que entrarà en vigor l’endemà que es publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament del joc del bingo

Índex

Exposició de motius
Capítol primer. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit
Article 2. Règim jurídic
Article 3. Categoria de l’operador
Capítol segon. Règim d’atorgament de la llicència de classe B
Article 4. Requisits previs a l’obtenció o a la renovació de la llicència
Article 5. Forma d’atorgament de la llicència
Article 6. Presentació de la sol·licitud al concurs públic
Article 7. Tramitació i adjudicació del concurs públic
Article 8. Resolució d’atorgament de la llicència
Article 9. Garantia bancària
Article 10. Vigència i renovació de la llicència
Article 11. Extinció de la llicència
Capítol tercer. Exercici de l’activitat del joc del bingo
Article 12. Condicions tècniques de les sales de joc del bingo
Article 13. Horari d’obertura al públic
Article 14. Servei d’admissió
Article 15. Comunicació de les dades
Article 16. Llibre d’actes i de cartrons
Article 17. Pagament de premis
Capítol quart. Personal
Article 18. Personal al servei de les sales de bingo (llicència de classe I)
Article 19. Funcions del personal de les sales de joc
Article 20. Actes prohibits al personal
Capítol cinquè. Homologació, exportació i destrucció d’equipaments de jocs d’atzar
Article 21. Tipus de màquines i equipaments
Article 22. Homologació dels equipaments de jocs d’atzar (llicència de classe J)
Article 23. Exportació i destrucció d’equipaments de joc
Capítol sisè. Funcionament del joc del bingo tradicional
Article 24. Cartrons
Article 25. Boles, aparell d’extracció de boles i mecanismes accessoris
Article 26. Funcionament del joc
Article 27. Funcionament de la partida de bingo tradicional
Article 28. Devolucions
Article 29. Combinacions guanyadores
Article 30. Premis
Article 31. Premi de superbingo
Article 32. Premi de pot de bingo
Capítol setè. Funcionament del joc del bingo interconnectat mitjançant cartrons virtuals
Article 33. Sistema tècnic i altres elements del joc
Article 34. Desenvolupament del bingo interconnectat amb cartrons virtuals
Article 35. Premis
Article 36. Verificació i control
Article 37. Avaries del sistema
Capítol vuitè. Normes generals sobre la publicitat i el joc responsable
Article 38. Joc responsable
Capítol novè. Règim fiscal
Article 39. Obligats tributaris
Article 40. Impost
Article 41. Taxa
Capítol desè. Règim sancionador
Article 42. Sancions
Disposició transitòria primera
Disposició transitòria segona
Disposició derogatòria
Annex I. Màquines recreatives amb premi programat

Capítol primer. Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit

1. El Reglament té per objecte la regulació de l’explotació del joc del bingo, definit a l’article 4 de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que la llicència de classe B permet explotar als operadors de la categoria 2.
LesLleis.com

2. L’explotació del joc del bingo, de màquines de videobingo i de màquines recreatives amb premi programat està subjecta a les disposicions contingudes en la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar (d’ara endavant, la Llei), aquest Reglament i les disposicions que, amb caràcter general o complementari, siguin decretades o resultin aplicables.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.