Carregant...
 


Decret


Exposició de motius

Aquest Reglament desenvolupa l’article 63 de la Llei de la funció pública, referent a l’estructura retributiva dels funcionaris i, en especial, l’apartat g, que fa referència als altres conceptes, estructurals i no estructurals del lloc de treball, com a conseqüència de circumstàncies laborals i d’organització. El Reglament té per objectiu unificar els criteris i els procediments de compensació de les circumstàncies laborals i dels conceptes no salarials del personal de l’Administració general.

La compensació per les circumstàncies laborals, estructurals i no estructurals, i també pels conceptes no salarials definits en aquest Reglament, no té caràcter consolidable. La compensació s’efectua mitjançant retribució monetària i/o atorgament del temps de descans corresponent.

La gestió i la sistematització de les circumstàncies laborals i els conceptes no salarials impliquen un compromís per a tot el personal de l’Administració general, sobretot per als seus comandaments, els quals han de vetllar per fer-ne una aplicació racional a través d’una planificació adequada amb l’objectiu de minimitzar la despesa pública.

L’aplicació del Reglament de sistemes de compensació aprovat pel Decret del 9 de juliol del 2003 així com les modificacions posteriors han posat en evidència la necessitat d’introduir-hi diversos canvis que en milloren la seva aplicació i l’eficàcia sense canviar-ne l’esperit.

En aquest sentit, s’hi han incorporat articles nous que preveuen compensacions pel que fa a les guàrdies dels metges forenses, la permanència del personal del Cos Especial d’Ensenyament al Pas de la Casa, la implantació de tecnologies de la informació i comunicació a les escoles per part del personal del Cos d’Educació, la responsabilitat addicional, la viabilitat hivernal i els formadors.

Així, es defineix la guàrdia forense i considerant l’especificitat de les funcions dels metges forenses de l’Àrea de Medicina Legal i Forense del Ministeri d’Afers Socials, Justícia i Interior, es modifica l’annex I per determinar l’import de la guàrdia del personal mèdic forense.

També es preveu una compensació per la permanència del personal del Cos Especial d’Ensenyament al Pas de la Casa durant tres anys a fi de propiciar l’estabilitat necessària per al bon desenvolupament dels infants i afavorir la relació entre les famílies, l’alumnat i el cos docent, així com per assegurar que el personal educatiu segueix l’evolució de l’alumnat al llarg de les etapes de maternal i primera ensenyança.

Alhora, s’estableix una compensació per al personal del Cos d’Educació que implanta tecnologies de la informació i comunicació a les escoles amb l’objectiu d’impulsar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en els centres escolars del sistema educatiu andorrà.

D’altra banda, es defineix la responsabilitat addicional segons estableix l’article 62 de la Llei de la funció pública, i s’estableix el càlcul per determinar l’import del complement de responsabilitat addicional.

Altrament, es preveu un complement retributiu que compensa en retribució o descans les formacions internes que s’imparteixen o es preparen fora de la jornada laboral diària ordinària als efectes d’impulsar i promoure tant la transferència de coneixements com el reconeixement del valor afegit i la motivació del personal. A l’annex I s’estableixen les formes de compensació a aquest efecte.

A més, s’estableix una compensació per al personal que forma part dels equips de treball de la treta de neu de la Unitat d’Explotació de Carreteres, adscrita a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres del ministeri encarregat de l’ordenament territorial, tenint en compte que aquest personal presta servei tots els dies de la setmana durant la campanya hivernal, de forma continuada, per garantir la viabilitat hivernal a la xarxa viària del Principat d’Andorra. Alhora es preveu una compensació per als mecànics adscrits la Unitat d’Explotació de Carreteres adscrita a l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres del ministeri encarregat de l’ordenament territorial a l’efecte de garantir el funcionament del servei també de forma continuada.

D’altra banda, es determina la compensació del personal contractat a Andorra i destinat a l’estranger, i l’annex I preveu una taula de destinacions que es modifica per ampliar les destinacions en les quals hi ha actualment adscrit personal de l’Administració general, i actualitzar els imports de compensació per destinació a l’estranger.

Per acabar, s’inclou en el Reglament una compensació per naixement d’un infant o per adopció, i s’actualitzen els imports corresponents a la disponibilitat fora de la jornada laboral, i la compensació del treball per torns que figura en l’annex I, així com el reembossament per desplaçament i mitjans de locomoció i la taula retributiva per àpats a l’interior del Principat d’Andorra, que figuren en l’annex II.

Finalment, es deroga el Reglament de sistemes de compensació, així com els decrets de les modificacions successives.

Ateses les consideracions esmentades, a proposta de la ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, el Govern, en la sessió de l’11 de juliol del 2018, aprova aquest Decret amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova el Reglament de sistemes de compensació, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament de sistemes de compensació

Article 1. Àmbit d’aplicació

Aquest Reglament s’aplica als funcionaris i agents de l’Administració de caràcter indefinit i de caràcter eventual que depenen de l’Administració general.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.