Carregant...
 

Decret d’aprovació del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials


Exposició de motius

Amb l’objectiu de garantir l’activitat comercial, motor econòmic per al desenvolupament de l’economia andorrana, es va aprovar la Llei 12/2013, del comerç. Aquest text establia el règim substantiu per a l’exercici del comerç. Paral·lelament, també va ser aprovada la Llei 13/2013, de competència efectiva i protecció del consumidor, amb la voluntat de garantir els drets dels consumidors, així com la llibertat d’empresa.

La Llei 12/2013, del comerç, obliga els comerciants a exhibir el preu dels productes exposats al públic a l’interior dels establiments i a regular, per la via reglamentària, la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments.

D’altra banda, la Llei 13/2013, de competència efectiva i protecció del consumidor, defineix el que s’entén per consumidor (“les persones físiques o jurídiques que actuen en el marc de les relacions de consum en un àmbit aliè a una activitat empresarial o professional”) i estableix els seus drets bàsics. Entre d’altres, fixa l’obligació que els productes posats a disposició dels consumidors informin sobre el preu de venda del producte, inclosos els tributs i els impostos, de manera clara i inequívoca.

L’obligació d’informar sobre el preu de venda i el preu per unitat de mesura contribueix de manera notable en la qualitat de la informació que reben els consumidors. D’aquesta manera, el consumidor disposa de tota la informació necessària per avaluar i comparar el preu dels productes i, així, escollir amb més llibertat, coneixement i transparència. Aquest era un dels punts recollits en el Pla estratègic del turisme de compres, que recomanava una millora respecte a la informació dels preus en els comerços del país.

Aquest Reglament estableix una obligació general d’informar sobre el preu de venda, el preu per unitat de mesura i el preu dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments per a tots els productes, tant si es tracta de productes alimentaris com no alimentaris.

Pels motius expressats, el Govern, en la sessió del 24 d’abril del 2019, aprova el Decret d’aprovació del Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials
Article únic

S’aprova el Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials, que entrarà en vigor l’endemà de ser publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

Reglament sobre la informació de preus dels productes, la informació de preus per unitat de mesura i la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquest Reglament té per objecte regular la informació del preu de venda i del preu per unitat de mesura dels productes oferts pels comerciants als consumidors, amb la finalitat de millorar la informació que reben els consumidors i garantir una compra segura i transparent.
LesLleis.com

També es regula la informació de preus dels productes exposats als aparadors exteriors dels establiments comercials.

2. El contingut d’aquest Reglament afecta les persones que es dediquen al comerç i ofereixen productes en establiments comercials a la població consumidora.

3. Sense perjudici de la normativa específica, aquest Reglament no és aplicable:

a) Als productes subministrats amb motiu d’una prestació de serveis.
b) A les vendes en subhasta pública.
c) A les antiguitats i obres d’art.


4. Respecte als medicaments, és aplicable el que preveu la normativa específica i aquest Reglament els és aplicable subsidiàriament.

5. Es regulen per les seves normatives específiques els productes destinats a la població consumidora que, per la seva particularitat, requereixin llocs de venda específics.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.