Carregant...
 

Llei de creació del Servei d’Inspecció de Treball


Transcripció de: CONSELL GENERAL. Recull de legislació del Consell General del Principat d'Andorra de l'any 1982 al 1988. Andorra: Publicacions del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, 2002.
ISBN 99920-0-0238-7


Exposició de motius

L’evolució de les relacions laborals al Principat ha fet necessari l’establiment de diverses normes que regulen les condicions mínimes en què s’han de desenvolupar les activitats laborals, fonamentalment en el camp de la seguretat i de la higiene en el treball i en l’execució del contracte laboral (durada del treball, salari mínim, vacances, treball del menor, treball de la dona, etc.).

Es tracta d’unes condicions mínimes que el legislador ha establert per salvaguardar les persones que intervenen en les relacions laborals i per evitar tota mena d’abusos, respectant a la vegada l’autonomia de la voluntat de les parts quant a tots els altres aspectes que, forçosament, han d’ésser objecte del contracte laboral.

Es feia necessari, doncs, facilitar uns mitjans adequats per a controlar el compliment dels preceptes laborals que estableixen les condicions mínimes esmentades. Amb aquesta intenció, es crea el Servei d’Inspecció de Treball, el qual es configura com una eina apropiada per a comprovar el compliment de les normes legals referides.

Es tracta d’una regulació simple que ha de permetre l’acomodament dels seus preceptes a la realitat social que ens envolta, sense provocar canvis innecessaris.

Amb aquesta regulació, es pretén de crear les vies que facin possible al Servei d’Inspecció de Treball d’assolir les finalitats fixades, bo i evitant la temptació d’introduir-se en l’esfera civil de les relacions laborals, que ha d’ésser sempre reservada a la jurisdicció ordinària.

Per això el Servei d’Inspecció de Treball es configura com un instrument estrictament tècnic, que no té facultats jurisdiccionals o de mediació, sinó únicament la finalitat de comprovar el compliment de la legalitat.

Títol I. Disposicions preliminars

Article 1

Es crea el Servei d’Inspecció de Treball, que tindrà per objecte:

a) La fiscalització del compliment de l’ordenament jurídic en matèria laboral.
b) La fiscalització i el control tècnic del compliment de les mesures que, en matèria d’higiene i seguretat en el treball, prevegi la legislació vigent.


A més, el Servei d’Inspecció de Treball actuarà, a instància del Conseller de Treball i Benestar Social, com a òrgan consultiu del Consell Executiu en les matèries suara enunciades.
Article 2

El Servei d’Inspecció de Treball durà a terme les seves activitats respecte de tota mena de contractes laborals que s’executin dins el territori del Principat i respecte de tots els establiments laborals que hi estiguin ubicats.
LesLleis.com

Això no obstant, s’exclouen expressament:

a) El treball dels funcionaris, que es regularà pels seus propis estatuts o normes, i dels establiments on tingui lloc.
b) Els serveis de caràcter amistós, familiar, i el servei domèstic.


S’entendrà per establiment laboral qualsevol indret on es desenvolupin activitats en mèrits de contracte de treball.
Article 3

El Servei d’Inspecció de Treball estarà adscrit a la Conselleria de Treball i Benestar Social, de la qual dependrà jeràrquicament.

Títol II. Funcions del Servei d’Inspecció de Treball

Article 4

El Servei d’Inspecció de Treball haurà de vetllar per al compliment de les normes legals vigents en l’execució dels contractes laborals i en matèria de seguretat i d’higiene en el treball. A tal efecte, visitarà els establiments laborals per constatar el compliment de les esmentades normes i rebrà les denúncies que, en relació a infraccions d’aquestes, formuli qualsevol persona. Comprovada la infracció, seguirà el procediment que preveu el Títol IV de la present Llei.
Article 5

En relació a l’execució del contracte laboral, la Inspecció de Treball comprovarà que es respectin les normes legals vigents en matèria de Contracte d’Aprenentatge, salaris mínims, durada del treball, treball de la dona, treball dels menors, vacances i, en general, en tot allò que faci referència a les condicions en què es desenvolupa l’activitat derivada d’un contracte de treball.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.