Carregant...
 

Decret legislatiu del 30-5-2018 de publicació del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant una llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final catorzena de la Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006, segons la qual s’encarrega al Govern que publiqui al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, que inclogui les modificacions introduïdes fins llavors en aquesta Llei;

Vist que, en compliment del que preveu la disposició final catorzena de la Llei 27/2017, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, en què s’inclouen les modificacions que dimanen de la Llei 27/2017;

A proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior i del ministre d’Educació i Ensenyament Superior, el Govern, en la sessió del 30 de maig del 2018, aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.


Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 30 de maig del 2018

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993

Títol I. Principis generals

Article 1

1. Tothom té dret a rebre una educació bàsica que li permeti desenvolupar la pròpia personalitat, formar-se com a ciutadà i participar en el desenvolupament del país.
LesLleis.com

2. Igualment, tothom té dret a accedir als nivells superiors de l’ensenyament, en funció de les seves aptituds, aprofitament i vocació.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.