Carregant...
 

Llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006.


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 30 de novembre del 2017 ha aprovat la següent:

llei 27/2017, del 30 de novembre, de mesures urgents per a l’aplicació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, fet a Nova York el 13 de desembre del 2006

Exposició de motius

El Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i el Protocol opcional al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat van ser aprovats el 13 de desembre del 2006 per l’Assemblea General de les Nacions Unides. La finalitat d’aquests instruments internacionals és de promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple i en condicions d’igualtat dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat, i el respecte de la seva dignitat.

El Principat d’Andorra, compromès amb els drets de les persones amb discapacitat, va signar i ratificar el Conveni i el Protocol opcional esmentat anteriorment el 27 d’abril del 2007 i el 10 d’octubre del 2013, respectivament. En aquest sentit, l’instrument de ratificació va ser dipositat a la Secretaria General de les Nacions Unides l’11 de març del 2014 i va entrar en vigor el 10 d’abril del 2014. En conseqüència, Andorra ha assumit les obligacions previstes al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, i, per aquest motiu, la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris va encomanar al Govern, en virtut de la disposició addicional setena, que elaborés un informe intern sobre l’adequació de la normativa andorrana al Conveni mencionat i que servís de base per elaborar un Projecte de llei que establís les modificacions i les adaptacions necessàries a aquest efecte.

L’esborrany de l’informe intern relatiu a l’adaptació de la normativa andorrana al Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat es va presentar al Consell Nacional de la Discapacitat (Conadis) el passat 23 de febrer del 2016 i s’ha anat nodrint d’aleshores ençà amb les esmenes i els suggeriments que han fet les entitats i els organismes que en formen part. Així mateix, els representants dels ministeris del Govern i de les altres entitats públiques concernides han analitzat la normativa interna, han assenyalat els canvis que cal introduir-hi i han fet les propostes de modificació oportunes. De tot plegat en resulta aquesta Llei, que per tant és el fruit de la participació activa i plural no només dels ministeris i les entitats públiques esmentats anteriorment, sinó també de les associacions de l’àmbit de la discapacitat, les quals han estat en disposició de fer-hi les aportacions i els comentaris escaients, els quals s’hi han incorporat en la mesura en què ha estat possible.

Mitjançant aquesta Llei es regulen, d’una banda, les mesures més peremptòries i d’implementació immediata per adaptar la legislació bàsica en matèria de discapacitat al marc normatiu del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, i, d’altra banda, en virtut de diverses disposicions finals, s’encomana al Govern que en un període de temps raonable estudiï i elabori les mesures legals i els instruments operatius que requereixen una anàlisi i un debat ampli i aprofundit.

Així, en primer lloc, la Llei porta a terme modificacions concretes de diverses disposicions legals relacionades amb els drets de les persones amb discapacitat. En concret, els articles 1 a 15 recullen els canvis més importants i substancials, que incideixen en la Llei de garantia del drets de les persones amb discapacitat, del 17 d’octubre del 2002, atès que es tracta de la norma marc en relació amb els drets d’aquest col·lectiu, motiu pel qual és la més compromesa pel Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat. La modificació dels articles 1, 2 i 3 de la Llei mencionada integra la condició de la igualtat de drets dins la definició de l’objecte de la Llei, i incorpora les definicions i els principis generals d’actuació transposats del Conveni. També s’hi afegeix un nou article 3 bis que concreta les obligacions generals de les administracions públiques pel que fa a l’exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones amb discapacitat. I se’n modifica l’apartat 2 de l’article 4 per incloure el nou concepte de la discapacitat i facultar el seu desenvolupament reglamentari. A continuació es reformen l’article 10 i diversos apartats de l’article 14 de la Llei, relatius als drets a l’accessibilitat i a l’educació, per reforçar la importància de l’accessibilitat en la configuració de la discapacitat i aprofundir en la inserció escolar, respectivament. Així mateix, es modifica àmpliament l’article 16 de la Llei, que versa sobre la salut, per enfortir especialment el dret a la informació i a la presa decisions de les persones amb discapacitat, sense oblidar les situacions del consentiment per representació. Pel que fa als serveis socials i sociosanitaris i a les prestacions econòmiques que se’n deriven, es fan canvis en l’article 17 i s’afegeix un nou article 20 per harmonitzar-los amb la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris, que ja incorpora els preceptes del Conveni. També se’n modifiquen els articles 18 i 19, relatius a la cotització a la seguretat social i al dret al treball, per afavorir la inclusió laboral. Finalment, es modifica l’apartat 2 de l’article 23 per reforçar el reconeixement i la utilització de la llengua de signes i del sistema Braille, i l’article 25 que fa referència a la sensibilització social per relacionar-la amb les mesures de presa de consciència que estableix l’article 8 del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat.

D’altra banda, els articles 16 a 18 de la Llei amplien i modifiquen diferents articles de la Llei d’accessibilitat, del 6 d’abril de 1995, per introduir-hi el concepte del disseny universal i revisar la regulació relativa a l’adaptació dels elements comuns dels habitatges amb la finalitat d’introduir-hi els criteris del disseny universal com a millora. També s’amplia l’accessibilitat a la comunicació a totes les persones amb discapacitat.

Els articles 19 i 20 de la Llei reformen dos disposicions de la Llei d’arrendaments de finques urbanes, del 30 de juny de 1999, per exceptuar de l’increment de la renda el cas en què el propietari faci obres de millora per a l’accessibilitat de l’habitatge on viu una persona amb discapacitat, i perquè l’arrendatari que fa els treballs indispensables per fer accessible l’habitatge no l’hagi de reposar al seu estat anterior a la fi de l’arrendament, si aquestes obres s’han dut a terme seguint els criteris del disseny universal, en tenir la consideració d’obres de millora. A més es preveu que, en cas de discrepància, l’arrendador i l’arrendatari es puguin adreçar a la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat. Per la seva banda, l’article 21 reforma puntualment la Llei 12/2004, del 30 de juny, de propietat horitzontal, per afegir-hi l’accessibilitat entre els elements que faculten el propietari a exigir la realització de les obres necessàries per dotar l’immoble de les condicions mínimes.

L’article 22 de la Llei augmenta la gravetat de la infracció que consisteix a incomplir les excepcions que en relació amb els gossos d’assistència estableix la Llei 11/2016, del 28 de juny, de tinença i de protecció d’animals.

Pel que fa a la modificació dels aspectes relacionats amb la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, sense perjudici de les reformes futures i més profundes que s’anuncien en la disposició final cinquena de la Llei, l’article 23 escurça fins a vint-i-quatre hores el termini de què disposa el batlle per ratificar l’internament d’urgència i que preveia fins ara l’apartat 2 de l’article 11 de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, sense perjudici de les cauteles oportunes.

En relació amb l’article 24 de la Llei, modifica la Llei qualificada del matrimoni, del 30 de juny de 1995, per eliminar la causa de separació basada en les pertorbacions mentals.

L’article 25 reforma la Llei de serveis socials i sociosanitaris amb l’objectiu que el complement eventual de la pensió de jubilació de les persones amb discapacitat es correspongui a la pensió de solidaritat per a persones amb discapacitat en lloc de la pensió de solidaritat per a la gent gran, tal com s’esdevé actualment.

Així mateix, als articles 26 a 31 de la Llei estableixen canvis en diversos articles de la Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals, i de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, amb l’objectiu d’ampliar la durada del període de descans per maternitat, adopció i paternitat quan l’infant o el progenitor tinguin una discapacitat, i la prestació que se’n deriva.

Els articles 32 i 33 de la Llei deroguen o modifiquen tres disposicions de la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, que prohibien l’accés a les sales de joc pel fet de la discapacitat psíquica o que només els permetien l’accés a aquestes sales i la participació en el quinto tradicional si anaven acompanyats d’una persona tutelar.

I l’article 34 modifica l’article 8 de la Llei qualificada d’educació, del 3 de setembre de 1993, per incidir en el principi d’inclusió.

La segona part de la Llei la conformen una disposició addicional i quinze disposicions finals. La disposició addicional pretén adequar la denominació del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat.

Les set primeres disposicions finals es refereixen a l’elaboració o la modificació de diferents projectes de llei que el Govern ha d’enllestir en el termini de sis mesos a dos anys, segons el cas, per acomplir o adaptar-los a les disposicions del Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, i en concret un nou Projecte de llei dels drets de les persones amb discapacitat; un Projecte de llei integral en matèria d’igualtat i no-discriminació que tingui en compte la discapacitat; un Projecte de llei en matèria d’ocupació que també tingui present aquesta situació; la modificació de la Llei d’Accessibilitat, del 6 d’abril de 1995; la modificació de la Llei 15/2004, del 3 de novembre, qualificada d’incapacitació i organismes tutelars, a què s’ha fet referència anteriorment; la reforma de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, del 3 de setembre de 1993, i la modificació de la Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà, del 9 de juny de 1994.

Les disposicions finals vuitena a dotzena incideixen en els instruments necessaris per desplegar plenament el Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat, pel que fa a la revisió de l’òrgan i els criteris de valoració de la discapacitat; la modificació dels protocols d’atenció a les víctimes; la revisió dels plans de protecció civil; el sistema d’informació i d’indicadors, i la cooperació al desenvolupament, respectivament.

Finalment, la disposició final tretzena qualifica determinades disposicions de la Llei que regulen drets que pertanyen als capítols tercer i quart del títol II de la Constitució; la disposició final catorzena encomana al Govern la publicació dels textos consolidats de les normes jurídiques que es modifiquen en virtut d’aquesta Llei, i la disposició final quinzena determina la data de l’entrada en vigor de la Llei esmentada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.