Carregant...
 

Llei sobre la utilització dels signes d’Estat (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 20 de juny de 1996 ha aprovat la següent:

Llei sobre la utilització dels signes d’Estat

Exposició de motius

Aquesta Llei estableix les limitacions en l’ús dels signes d’estat per evitar els usos indeguts que poden crear confusió en la ment del públic o portar perjudici a les institucions representades pels signes d’estat. La mateixa Convenció de París estableix la necessitat de protegir els signes d’estat de tot ús no autoritzat. Aquesta Llei no defineix la forma precisa de cadascun dels signes d’estat sinó que estableix quines són les autoritats competents per utilitzar i per autoritzar l’ús dels signes d’estat. Aquestes autoritats competents tenen l’obligació de definir la forma oficial de cadascun dels signes d’estat i de fixar, mitjançant un llibre de normes gràfiques, la normativa per a tota utilització autoritzada de cada signe d’estat.

Aquesta Llei inclou un annex que defineix l’escut tradicional i la bandera tradicional del Principat d’Andorra. Aquesta definició desplega el text constitucional que a l’article 2.2) estableix que “l’escut i la bandera són els tradicionals” i vol aclarir la confusió que se sol crear en interpretar l’adjectiu “tradicional” per “oficial”. Tradicionalment s’han utilitzat diferents escuts i banderes que són en alguna forma diferents de l’escut i la bandera oficial del moment i no per això les diferents formes que han tingut tradicionalment l’escut i la bandera del Principat d’Andorra queden fora de la protecció d’aquesta Llei. D’altra banda, és l’autoritat competent corresponent qui establirà quin és l’escut i la bandera oficial en cada cas.
Article 1. Definicions

1) A l’efecte d’aquesta Llei, entenem com a

a) organització intergovernamental: una organització internacional intergovernamental de la qual és membre el Principat d’Andorra o un o diversos països membres de la Convenció de París per a la protecció de la propietat industrial.
b) autoritat competent: l’autoritat del país o de l’organització intergovernamental que té competència per utilitzar i, eventualment, autoritzar l’ús de:
el nom
els escuts
les banderes
els altres emblemes
els signes o els segells de control o de garantia d’aquest país o d’aquesta organització intergovernamental


2) La definició de la forma oficial de la bandera, el nom i la seva forma abreujada, l’escut i altres emblemes del Principat d’Andorra, s’ha de fer necessàriament per llei.
Article 2. Prohibicions d’ús Image

1. Dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, queda prohibida tota utilització, ja sigui com a marca de productes o de serveis, ja sigui com a element d’aquesta marca, d’un dels noms o dels signes establerts a les lletres a) a d) d’aquest apartat, així com de tota imitació, fins i tot parcial, d’un d’aquests noms o signes. En cap cas no es pot autoritzar si la utilització és d’una natura que indueixi el públic a error sobre l’origen del producte o del servei.

a) El nom o la forma abreujada del nom, els escuts heràldics, la bandera i altres emblemes del Principat d’Andorra, de les seves institucions, de les seves parròquies, dels seus quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives, així com els signes i els segells oficials de control i de garantia del Principat d’Andorra;
b) El nom d’un estat o la forma abreujada d’aquest nom, els escuts heràldics, les banderes i els altres emblemes d’un estat o els signes i els segells oficials de control i de garantia adoptats per un estat;
c) El nom, les sigles, els escuts heràldics, la bandera o els altres emblemes d’una organització intergovernamental;
d) Els adjectius estatal, nacional, governamental, comunal i oficial, quan aquesta utilització és d’una natura que indueixi el públic a error.


2. Queda prohibida dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, tota utilització en el comerç d’un dels noms o dels signes establerts a les lletres a) o d) de l’apartat 1, o de tota imitació, fins i tot parcial, d’un d’aquests noms i signes. En cap cas no es pot autoritzar si la utilització és d’una natura que indueixi el públic a error sobre l’origen del producte o del servei.

3. Un estat solament es pot beneficiar de la protecció establerta als apartats 1 i 2 d’aquest article per al seu nom o la forma abreujada d’aquest nom, els seus escuts heràldics, les seves banderes i altres emblemes de l’estat, i també per als seus signes i segells oficials de control i de garantia, si garanteix dins el seu territori una protecció equivalent respecte al nom i a la forma abreujada d’aquest nom, als escuts heràldics, a la bandera i als altres emblemes, així com als signes i als segells oficials de control i de garantia del Principat d’Andorra.

4. Queda prohibida, dins el territori andorrà, tota fabricació o comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra, de les seves parròquies, dels seus quarts o de les seves altres circumscripcions administratives feta sense autorització de l’autoritat competent.

5. Queda prohibida, dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, tota utilització del nom o d’una forma abreujada del nom, dels escuts heràldics, de la bandera i d’altres emblemes del Principat d’Andorra, de les seves institucions, de les seves parròquies, dels seus quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives per tota associació o altra entitat sense ànim de lucre.

Mostra redacció anterior, vigent del 10/07/1996 al 17/08/2022
Article 2. Prohibicions d’ús

1) Dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, queda prohibida tota utilització, ja sigui com a marca de productes o de serveis, ja sigui com a element d’aquesta marca, d’un dels noms o dels signes establerts als subapartats a) a d) d’aquest apartat, així com de tota imitació, fins i tot parcial, d’un d’aquests noms o signes.

a) el nom o la forma abreujada del nom, els escuts heràldics, la bandera i altres emblemes del Principat d’Andorra, de les seves institucions, de les seves parròquies, dels seus quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives així com els signes i els segells oficials de control i de garantia del Principat d’Andorra;
b) el nom d’un estat o la forma abreujada d’aquest nom, els escuts heràldics, les banderes i els altres emblemes d’un estat o els signes i els segells oficials de control i de garantia adoptats per un estat;
c) el nom, les sigles, els escuts heràldics, la bandera o els altres emblemes d’una organització intergovernamental;
d) els adjectius “estatal”, “nacional”, “governamental”, “comunal”, “oficial”, quan aquesta utilització és de natura a induir el públic a error;


2) Queda prohibida dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, tota utilització en el comerç d’un dels noms o dels signes establerts als apartats a) i/o d) del punt 1) d’aquest article, o de tota imitació, fins i tot parcial, d’un d’aquests noms i signes. En cap cas es pot autoritzar si la utilització és de natura a induir el públic a error sobre l’origen del producte o del servei.
LesLleis.com

3) Un estat solament es pot beneficiar de la protecció establerta als apartats 1) i 2) del present article per al seu nom o la forma abreujada d’aquest nom, els seus escuts heràldics, les seves banderes, altres emblemes de l’estat i també per als seus signes i segells oficials de control i de garantia, si garanteix dins el seu territori una protecció equivalent respecte al nom i a la forma abreujada d’aquest nom, als escuts heràldics, a la bandera i als altres emblemes així com als signes i als segells oficials de control i de garantia del Principat d’Andorra.

4) Queda prohibida, dins el territori andorrà, tota fabricació o comercialització de la bandera o dels escuts heràldics del Principat d’Andorra, de les seves parròquies, dels seus quarts o de les seves altres circumscripcions administratives, feta sense autorització de l’autoritat competent.

5) Queda prohibida, dins el territori andorrà, a falta d’autorització de l’autoritat competent, tota utilització del nom o d’una forma abreujada del nom, dels escuts heràldics, de la bandera i d’altres emblemes del Principat d’Andorra, de les seves institucions, de les seves parròquies, dels seus quarts, o de les seves altres circumscripcions administratives per tota associació o altra entitat sense ànim de lucre.

Modificat per la disposició final desena de la Llei 31/2022, del 21 de juliol, per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.