Carregant...
 

Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996


Vist l’article 59 de la Constitució andorrana, segons el qual, mitjançant llei, el Consell General pot delegar l’exercici de la funció legislativa en el Govern;
LesLleis.com

Vista la delegació legislativa a favor del Govern establerta en la disposició final cinquena de la Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995, segons la qual s’encomana al Govern que publiqui en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el text consolidat de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996;

Vist que en compliment del que preveu la disposició final cinquena de la Llei 34/2014, es refon en aquest Decret legislatiu el contingut de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996, on s’inclouen les modificacions que dimanen de les Lleis 14/2004 i 34/2014;

Vist que, d’altra banda, es reprenen de forma ordenada les disposicions transitòries i final de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996, així com la disposició final segona in fine de la Llei 14/2004 i les disposicions finals quarta, cinquena i sisena de la Llei 34/2014; i, al mateix temps, per tal de garantir la claredat en la consulta d’aquest Decret legislatiu i preservar la seguretat jurídica, es fa constar per a cadascuna d’aquestes disposicions de quina de les lleis esmentades porta causa;

Ateses les consideracions esmentades, a proposta del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, el Govern, en la sessió del 24 de febrer del 2016 aprova aquest Decret legislatiu amb el contingut següent:
Article únic

S’aprova la publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra del text refós de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996, que entrarà en vigor l’endemà de ser-hi publicat.

Cosa que es fa pública per a coneixement general.

Andorra la Vella, 24 de febrer del 2016

Antoni Martí Petit
Cap de Govern

Text refós de la Llei del Registre Civil, de l’11 de juliol de 1996

Títol I. Disposicions generals

Article 1

Per la present Llei es crea el Registre Civil del Principat d’Andorra com a institució pública al càrrec de la qual es troba la constatació, la publicació i la prova dels fets i els actes jurídics que afecten l’existència, la identificació i la capacitat de les persones o altres aspectes del seu estat civil, per contribuir en alguns casos a la constitució dels dits actes i proporcionar títols de legitimació d’estat.

El Registre Civil d’Andorra és únic per a tot el Principat, i les seves competències específiques i concretes són les que resulten de la present Llei, el seu Reglament i les disposicions legals posteriors que es dictin sobre aquesta institució.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.