Carregant...
 

Llei 14/2004, del 3 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 3 de novembre del 2004 ha aprovat la següent:

llei 14/2004, del 3 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del matrimoni

Exposició de motius

La modificació de la Llei qualificada del matrimoni amb la supressió del seu article 13 respon a la necessitat d’adaptació de la legislació en vigor a l’evolució de la societat durant aquests últims anys, així com a l’obligació del compliment, el respecte i la garantia dels compromisos adoptats d’àmbit europeu i internacional pel Principat d’Andorra en matèria d’igualtat de gènere i prohibició de tota forma de discriminació envers la dona.

Amb l’adopció, l’any 1996, de la Llei del Registre Civil i el desenvolupament normatiu consegüent en matèria de paternitat, les disposicions de l’article 13 de la Llei qualificada del matrimoni perden eficàcia considerant que la problemàtica de la determinació de la paternitat de l’infant queda resolta, cosa que permet aixecar la prohibició de casar-se en segones núpcies establerta per l’article 13 a càrrec d’una dona vídua o divorciada o que hagi obtingut la seva nul·litat matrimonial en un termini anterior a tres-cents dies des de la mort del marit o a comptar de la data de la providència o l’aute de mesures provisionals a què es refereixen els articles 51, 63 i 64 de la mateixa Llei.
LesLleis.com

La modificació de l’article 75 pretén instaurar amb més claredat la presumpció de paternitat del marit dins la unió matrimonial alhora que reforça la protecció dels drets de l’infant obligant el marit a recórrer a la via jurisdiccional per instar una acció en impugnació de paternitat, quan fins a la data el marit podia deixar sense efecte la seva presumpta paternitat per declaració contrària davant el Registre Civil o en document públic aportat al Registre en el termini dels sis mesos següents al naixement.

Quant a la modificació de l’article 76, troba el seu fonament en la determinació de presumpció de paternitat pel nadó de dona casada en segones núpcies quan fa menys de tres-cents dies que estava casada amb una altra persona que el seu actual espòs.

En aquest supòsit, la presumpció de paternitat s’estableix a favor del primer marit o del marit actual en funció de l’establiment o absència de prova d’una separació amb el primer marit durant almenys els tres-cents dies anteriors al naixement.

Mitjançant aquestes modificacions, s’assoleix l’aproximació de la nostra legislació a les legislacions europees subjectes també a modificacions en aquest sentit, en el decurs dels darrers anys.

Finalment podem subratllar que aquestes modificacions d’importància per al respecte i garantia d’una igualtat entre gèneres, beneficien també l’interès superior de l’infant, atenent que la determinació de la paternitat és un element essencial constitutiu de la identitat de l’infant, d’acord amb les disposicions de la Convenció sobre els drets de l’infant, de la qual Andorra és part des de l’any 1995.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.