Carregant...
 

Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de desembre de 1998 ha aprovat la següent:

Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques

Exposició de motius

La present Llei modifica la Llei de taxes de l’Oficina de Marques per dos motius principals. En primer lloc, perquè l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) ha d’assumir la prestació d’un nou servei —la classificació dels noms dels productes i/o serveis per als quals se sol·licita el registre de marca—, que fins el dia 31 de març de 1998 efectuava l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMPI). Aquest fet comporta la necessitat de crear una taxa per al cobrament d’aquest nou servei per part de l’OMPA; també implica la modificació del Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques per regular les modalitats amb què l’OMPA assegurarà l’execució d’aquest nou servei.

I, en segon lloc, es modifica la Llei de taxes de l’Oficina de Marques per adequar-la a allò que disposa la Llei de bases de l’ordenament tributari, tant en la seva forma —adaptacions necessàries a la terminologia emprada per aquesta Llei—, com en el seu fons: per actualitzar les quotes tributàries de l’OMPA mitjançant la Llei del pressupost general, i per dotar l’OMPA d’una més gran agilitat en la seva gestió interna. Així, el text que resulta de la modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques només preveu el pagament d’una taxa per la prestació d’aquells serveis que són de sol·licitud obligatòria i faculta, per tant, el Govern per regular l’aplicació de preus públics a les altres funcions administratives de l’OMPA que estaven previstes originàriament a la Llei de taxes de l’Oficina de Marques (en concret, els serveis relatius a recerca i certificació, els serveis de publicació i els cursos de formació per a la persona mandatària).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.