Carregant...
 

Llei de taxes de l’Oficina de Marques (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 5 d’octubre de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de taxes de l’Oficina de Marques

Exposició de motius

Aquesta Llei desplega l’article 40 de la Llei de marques, aprovada el dia 11 de maig de 1995, que estableix que les taxes que es requereixen per al registre i per a la renovació d’una marca, com també per a tota altra inscripció establerta en la Llei, així com per a tot servei que pugui efectuar l’Oficina de Marques, segons estableixi el Reglament d’execució, es fixaran per una llei posterior.
Article 1. Creació

Es crea una taxa per raó dels serveis prestats per l’Oficina de Marques, que es regeix per la present Llei i, si és el cas, per les disposicions reglamentàries que la despleguin.
Article 2. Fet generador

Constitueix el fet generador la recepció dels serveis prestats per l’Oficina de Marques que especifica l’article 5 de la present Llei.
Article 3. Obligat tributari Image

L’obligat tributari de la taxa és la persona física o jurídica, nacional o estrangera, que sol·licita i rep un dels serveis constitutius de fet generador.

Mostra redacció anterior, vigent del 02/11/1995 al 07/01/1999
Article 3. Subjecte passiu

El subjecte passiu de la taxa és la persona física o jurídica, nacional o estrangera, que sol·licita i rep un dels serveis constitutius de fet imposable.

Modificat per l’article 1 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques, del 10 de desembre de 1998.


Article 4. Meritament i pagament Image

1) L’obligació de contribuir neix, i la corresponent quota tributària s’ha de pagar, en el moment de sol·licitar la prestació d’un dels serveis constitutius de fet generador.
LesLleis.com

2) En qualsevol cas el servei no es presta fins que la taxa no sigui percebuda per l’Oficina de Marques.

Mostra redacció anterior, vigent del 02/11/1995 al 07/01/1999
Article 4. Acreditament i pagament

1) L’obligació de contribuir neix, i la corresponent quota tributària s’ha de pagar, en el moment de sol·licitar la prestació d’un dels serveis constitutius de fet generador.

2) En qualsevol cas el servei no es presta fins que la taxa no sigui percebuda per l’Oficina de Marques.

Modificat el títol per l’article 2 de la Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques, del 10 de desembre de 1998.


Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.