Carregant...
 

Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques (Text refós per LesLleis.com)


Exposició de Motius

El Reglament d’execució de la Llei de marques i de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques és un reglament únic que desplega dues lleis: la Llei de marques d’11 de maig de 1995 i la Llei de taxes de l’Oficina de Marques de 5 d’octubre de 1995.

Aquest Reglament recull l’esperit d’harmonització amb els marcs jurídics internacionals entorn del dret de marques que comporta una sèrie de novetats formals i de fons. Està dividit en regles en lloc d’articles per diferenciar fàcilment les referències a les lleis (articles) i al Reglament (regles). Accepta els poders no atorgats enfront de notari i permet actuar davant de l’Oficina de Marques del Principat d’Andorra (OMPA) sense haver de presentar els poders en cada actuació i, en general, desenvolupa una reglamentació clara i sistemàtica.

L’evolució de l’activitat de registre de l’OMPA, especialment a partir del moment en què deixen d’aplicar-se les disposicions transitòries primera i segona de la Llei de marques, ha condicionat les modificacions d’aquest Reglament amb l’objectiu de simplificar i agilitar els tràmits administratius davant seu. Així, en un primer moment, es modifica per adaptar-lo a la Llei de modificació de la Llei de taxes de l’Oficina de Marques de 10 de desembre del 1998. Ara, es regula específicament el procediment a seguir per part de l’OMPA per a l’examen de fons dels motius de nul·litat absoluta de les sol·licituds de registre de marca, es reglamenta el procediment de renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu i es reglamenta, també, el procediment d’inscripció al Registre de Marques de la cessió o de la concessió de llicència d’explotació per a una part d’un dels productes o serveis per als quals la marca està registrada.

Capítol I. Disposicions generals
Regla 1. Representació davant l’Oficina de Marques
Regla 2. Comunicacions amb l’Oficina de Marques
Capítol II. Sol·licitud de registre
Regla 3. Presentació de la sol·licitud de registre
Regla 4. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu al dipositant i al mandatari
Regla 5. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu als productes i/o els serveis per als quals se sol·licita el registre
Regla 5 bis. Certificat de classificació establert per l’Oficina de Marques
Regla 6. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de prioritat segons l’article 6 de la Llei de marques
Regla 7. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a la reivindicació de protecció d’una marca que figura en una exposició internacional
Regla 8. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a la reivindicació d’una prioritat resultant d’un ús anterior al Principat d’Andorra
Regla 9. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a la reivindicació d’un dret de prioritat resultant d’un registre de marca en un país membre de la Convenció de París
Regla 10. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a la reproducció de la marca
Regla 11. Contingut de la sol·licitud de registre relatiu a marques col·lectives
Capítol III. Recepció i examen de forma de la sol·licitud de registre
Regla 12. Verificació del dret a ser titular d’un registre de marca
Regla 13. Verificació del dret a reivindicar la prioritat derivada d’un primer dipòsit
Regla 14. Recepció i examen de forma de la sol·licitud de registre
Regla 15. Examen dels documents adjuntats a la sol·licitud de registre
Regla 16. Sol·licitud correcta
Regla 17. Sol·licitud incorrecta
Capítol III bis. Examen de fons de la sol·licitud de registre
Regla 17 bis. Examen de fons de la sol·licitud de registre
Capítol IV. Registre de la marca al Registre de Marques; certificat de registre; conservació de les dades
Regla 17 ter. Registre de la marca
Regla 18. Contingut del registre de la marca i certificat de registre
Regla 19. Registre de Marques i conservació dels documents
Capítol V. Renovació i caducitat
Regla 20. Avisos oficiosos de venciment
Regla 21. Terminis per al dipòsit de la sol·licitud de renovació i pagament de les taxes
Regla 22. Sol·licitud de renovació d’un registre de marca
Regla 23. Sol·licitud correcta
Regla 24. Sol·licitud incorrecta
Regla 25. Certificat de renovació
Capítol VI. Modificacions, cessions, renúncies, concessions de llicències, pignoracions i inscripcions de decisions judicials
Regla 26. Sol·licitud d’inscripció d’una modificació del nom o de l’adreça del titular; canvi de mandatari acreditat
Regla 27. Sol·licitud d’inscripció d’una cessió d’un registre de marca
Regla 28. Sol·licitud d’inscripció d’una renúncia a un registre de marca
Regla 28 bis. Renúncia a la protecció d’elements de la marca mancats de caràcter distintiu
Regla 29. Sol·licitud d’inscripció d’una concessió de llicència
Regla 30. Sol·licitud d’inscripció d’una pignoració d’un registre de marca
Regla 31. Inscripció de decisions judicials
Regla 31 bis. Sol·licitud de correcció d’error
Capítol VII. Publicació de la Gaseta de Marques
Regla 32. Periodicitat
Regla 33. Forma de la Gaseta de Marques
Regla 33 bis. Llengua de la Gaseta de Marques
Capítol VIII. Mandatari acreditat
Regla 34. Condicions exigides per ser inscrit al Registre de Mandataris acreditats
Regla 35. Sol·licitud d’inscripció com a mandatari acreditat
Regla 36. Inscripció al Registre de Mandataris acreditats
Regla 37. Modificació del nom, del domicili o de l’adreça del establiment del mandatari acreditat; intransmissibilitat del títol de mandatari acreditat
Regla 38. Pèrdua de la condició de mandatari acreditat
Regla 39. Publicació de les inscripcions al Registre de Mandataris acreditats
Capítol IX. Modalitats de pagament; signatures; recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una inscripció
Regla 40. Modalitats de pagament
Regla 41. Signatures
Regla 42. Recerca al dossier d’un registre de marca; còpia certificada d’una inscripció
Disposició derogatòria
Disposició final
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.