Carregant...
 

Llei de marques (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 11 de maig de 1995 ha aprovat la següent:

Llei de marques

Exposició de motius

La protecció dels signes distintius que permeten diferenciar els productes o els serveis, definits en aquesta norma com a marques de productes o marques de serveis, endemés de constituir un dels actius de més valor del patrimoni d’una societat o d’un individu, és una garantia de diferenciació de qualitats que interessa el seu creador, el seu propietari i cada cop més el mateix consumidor.

La important activitat comercial i de prestació de serveis del Principat d’Andorra fa necessari regular mitjançant una llei que doni la seguretat jurídica suficient, tant a nacionals com a estrangers, la protecció al dret de propietat i l’ús de marques industrials, comercials i de tot tipus.

La present llei, a més de definir les condicions de protecció i d’adquisició del dret a la marca, els procediments de registre, la renovació, la renúncia, la nul·litat, la revocació i la caducitat, regula les oportunes accions judicials en defensa dels legítims titulars, fugint de procediments especials que no sempre garanteixen la necessària seguretat jurídica; i per això, s’ha escollit la tramitació dels litigis pel procediment abreujat.

La llei desenvolupa també un dret transitori per evitar que, aprofitant la creació d’un registre nacional ex novo, es pugui facilitar a terceres persones l’apropiació registral a Andorra contra els legítims titulars i usuaris o utilitzadors de marques tant al Principat com a l’estranger. A tal efecte, al capítol XI, es regula la “prioritat registral” d’un anterior utilitzador real i efectiu de marques al territori andorrà i la que sigui conseqüència d’un registre de marques en un país membre de la Convenció de París.

La dimensió internacional del fenomen que ara es regula i la necessitat de protegir-lo en l’àmbit nacional en congruència amb la resta de països, ha fet que el contingut de la Llei nacional es delimiti, amb la major harmonia possible, amb els principis fonamentals que s’inclouen en les convencions i els tractats internacionals, amb l’objectiu de facilitar a l’Estat la seva adhesió, si així s’estima convenient, sense haver de modificar substancialment la legislació interna.

Capítol primer. Condicions de protecció i adquisició del dret de marca
Art 1. Signes susceptibles de constituir una marca
Art 2. Motius de nul.itat absoluta
Art 3. Conflicte amb drets anteriors
Art 4. Forma d’adquisició de la marca
Art 5. Titulars d’un registre

Capítol segon. Prioritat derivada d’un primer dipòsit i protecció de les marques que figuren en una exposició internacional
Art 6. Prioritat derivada d’un primer dipòsit
Art 7. Protecció de les marques que figuren en una exposició internacional

Capítol tercer. Procediment de registre i renovació
Art 8. Representació davant l’Oficina de Marques
Art 9. Sol·licitud de registre
Art 10. Examen de les condicions formals
Art 11. Registre de la marca
Art 12. Data del registre de marca
Art 13. Durada del registre de marca i renovació

Capítol quart. Efectes d’un registre de marca
Art 14. Drets que confereix el registre de marca
Art 15. Limitació dels drets que confereix el registre de marca
Art 16. Esgotament del dret que confereix el registre de marca

Capítol cinquè. Cessions, traspassos, concessions de llicències i pignoració
Art 17. Cessions
Art 18. Traspàs d’un registre de marca efectuat per un agent o mandatari
Art 19. Concessió de llicències
Art 20. Nul·litat del contracte de llicència
Art 21. Pignoració
Art 22. Condicions formals; inscripció al Registre de Marques

Capítol sisè. Modificacions
Art 23. Modificacions no autoritzades
Art 24. Modificacions del nom i de l’adreça del titular

Capítol setè. Renúncia, nul·litat, revocació i caducitat
Art 25. Renúncia
Art 26. Nul·litat
Art 27. Revocació
Art 28. Caducitat

Capítol vuitè. Accions contra la lesió als drets del titular d’un registre
Art 29. Dret d’entaular una acció; normes processals
Art 30. Pèrdua del dret d’entaular una acció
Art 31. Mesures cautelars
Art 32. Segrest
Art 33. Retenció a la duana
Art 34. Indemnitzacions de danys i perjudicis
Art 35. Sancions penals

Capítol novè. Marques col·lectives
Art 36. Elements constitutius d’una marca col·lectiva
Art 37. Registre d’una marca col·lectiva
Art 38. Ús d’una marca col·lectiva

Capítol desè. Altres disposicions
Art 39. Publicació
Art 40. Taxes
Art 41. Recurs contra les decisions de l’Oficina de Marques

Capítol onzè. Disposicions transitòries
Primera. Prioritat resultant d’un ús anterior al Principat d’Andorra
Segona. Prioritat resultant d’un registre de marca en un país membre de la Convenció de París

Capítol dotzè. Disposicions finals
Primera. Oficina de Marques
Segona. Reglament d’execució
Tercera. Entrada en vigor

Capítol primer. Condicions de protecció i adquisició del dret de marca

Article 1. Signes susceptibles de constituir una marca

1) Tot signe que serveixi per distingir els productes o serveis d’una empresa dels d’altres empreses i que sigui susceptible de ser representat gràficament pot constituir una marca de productes o una marca de serveis (d’ara endavant denominades “marca”).

2) Poden constituir una marca, sobretot, els signes següents:

a) les paraules, inclosos els noms de persona, les lletres, les sigles i les xifres;
b) els signes figuratius com ara els dibuixos, els logotips, els segells, la forma del producte o del seu condicionament;
c) les combinacions o els tons de colors;
d) tota combinació dels signes esmentats en els punts a), b) i c).
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.