Carregant...
 


Llei de control de les mercaderies sensibles


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 4 de març de 1999 ha aprovat la següent:

llei de control de les mercaderies sensibles

Exposició de motius

La política comercial andorrana, vinculada estretament amb la Unió Europea gràcies a l’Acord duaner de 28 de juny de 1990, comporta per al país unes obligacions ineludibles, entre les quals hem de destacar la transparència en les nostres relacions comercials internacionals.

Amb aquest esperit, i amb la voluntat de posar terme a tota activitat il·lícita relacionada amb el camp de les mercaderies sensibles, en perjudici dels interessos d’Andorra i de la resta dels estats europeus, és determinant l’establiment d’una regulació que fixi els controls oportuns perquè els fets constitutius d’infraccions i de delictes en matèria duanera puguin ser a la vegada prèviament verificats i inspeccionats per l’Administració i susceptibles de ser sancionats a posteriori d’acord amb la normativa vigent.

En aquest sentit, la present Llei defineix com a sensibles les mercaderies que poden constituir un perill per a la salut, la seguretat pública, o aquelles que poden ser objecte d’un frau internacional o d’un mercat clandestí.

També es defineixen tots els requisits i les obligacions que han de complir tots aquells que desenvolupen operacions amb mercaderies que s’han considerat com a sensibles. Podem destacar la delimitació de totes les activitats comercials que fan referència al comerç de mercaderies sensibles, com la fabricació, la importació, la distribució, el comerç al detall, el transport o l’emmagatzematge. Les persones que les realitzen tenen l’obligació de posseir una autorització per operar amb mercaderies sensibles, que es complementa amb unes obligacions registrals, que es tradueixen en el llibre registre de factures emeses, el llibre registre de factures rebudes i el llibre registre d’existències, que són imprescindibles per donar la màxima transparència a totes les operacions esmentades.

També s’ha tingut en compte, en el desenvolupament d’aquesta Llei, la llibertat individual i l’especificitat d’un sector tan important al nostre país com el comercial. Així, es fixa en 250.000 pessetes la quantitat màxima de mercaderies sensibles per al consum particular.

Per acabar, es defineixen i es regulen les infraccions i les sancions administratives i s’introdueix una disposició addicional que estableix el concepte de grup econòmic a fi de cobrir totes les situacions que poden fer referència al tràfic o el comerç de mercaderies sensibles.

Aquesta Llei s’integra en el conjunt de les normes i de les mesures destinades a controlar i a sancionar totes aquelles infraccions contràries al dret.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.