Carregant...
 

Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia (Text refós per LesLleis.com)


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 22 d’abril de 1999 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de la jurisdicció de menors, de modificació parcial del Codi penal i de la Llei qualificada de la Justícia

Exposició de motius

En matèria de justícia de menors, no es disposa en l’actualitat d’una llei especial que reguli el procediment a seguir, ni les mesures aplicables als menors que han comès una infracció tipificada en el Codi penal.

Es fa necessària una regulació que contingui les garanties derivades de la nostra Constitució i de les disposicions previstes a l’article 40 de la Convenció sobre els drets de l’infant, ratificada pel Principat d’Andorra en data 2 de gener de 1996.

La present Llei estableix una edat mínima de 12 anys, abans de la qual es presumeix que els infants no tenen capacitat per infringir la llei penal, i alhora permet l’aplicació d’aquesta Llei als majors de 16 anys i menors de 18.

Es crea la Secció de Menors, cosa que ha comportat la modificació puntual de la Llei qualificada de la justícia, i s’estableix un marc flexible per tal que el batlle pugui determinar les mesures aplicables als menors infractors de la llei penal, valorant especialment l’interès del menor i la transcendència jurídica i social dels fets.

S’estableix la possibilitat que el batlle de Menors o el batlle instructor, segons el cas, ordeni la conclusió de totes les actuacions o la no incoació del procediment, amb la finalitat d’intentar evitar els efectes aflictius que aquest pugui arribar a produir.
LesLleis.com

Igualment, al batlle de Menors se li atorguen àmplies facultats per decidir suspendre o substituir la resolució adoptada en l’acord i per revisar les mesures imposades, tenint en compte l’evolució de les circumstàncies personals, socials i familiars del menor.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.