Carregant...
 

Llei de patents


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 10 de juny de 1999 ha aprovat la següent:

Llei de patents

Exposició de motius
Capítol I. Forma de protecció i patentabilitat
Article 1. Protecció d’invencions
Article 2. Condicions de patentabilitat
Article 3. Novetat
Article 4. Avenç d’inventiva
Article 5. Aplicabilitat industrial
Article 6. Període de gràcia
Capítol II. Dret a una patent; menció de l’inventor
Article 7. Dret a una patent
Article 8. Invencions d’empleats i per encàrrec
Article 9. Menció i designació d’inventor
Capítol III. La sol·licitud i el procediment fins a la concessió
Article 10. Requisits de la sol·licitud
Article 11. Data de dipòsit
Article 12. Revelació de la invenció
Article 13. Reivindicacions
Article 14. Resum
Article 15. Unitat d’invenció
Article 16. Divisió d’una sol·licitud
Article 17. Dret de prioritat
Article 18. Esmena, correcció i retirada d’una sol·licitud
Article 19. Publicació de la sol·licitud, protecció provisional i inspecció dels dossiers
Article 20. Examen de la sol·licitud i concessió de la patent
Article 21. Confirmació de la patent concedida
Article 22. Registre de patents
Capítol IV. Efectes d’una patent
Article 23. Drets conferits per una patent
Article 24. Usuari anterior
Article 25. Durada de la patent i taxes de manteniment
Article 26. Extensió de la protecció i interpretació de les reivindicacions
Capítol V. Propietat conjunta i canvi en la propietat de la sol·licitud de patent o de la patent
Article 27. Canvi en la propietat de la sol·licitud de patent o de la patent
Article 28. Traspàs judicial de la sol·licitud de patent o de la patent
Article 29. Propietat conjunta de la sol·licitud de patent o de la patent
Capítol VI. Llicències contractuals i llicències de dret
Article 30. Contracte de llicència
Article 31. Drets del llicenciatari
Article 32. Drets del llicenciador
Article 33. Llicències de dret
Capítol VII. Llicències obligatòries
Article 34. Llicències obligatòries
Capítol VIII. Accions contra la lesió als drets del titular d’una patent; normes processals
Article 35. Dret a exercir una acció; accions; normes processals
Article 36. Indemnitzacions per danys i perjudicis
Article 37. Mesures cautelars i diligències preliminars
Article 38. Retenció a la duana
Article 39. Declaració de no-violació
Capítol IX. Canvis en patents, renúncia i invalidació
Article 40. Canvis en patents
Article 41. Renúncia
Article 42. Extinció
Article 43. Revocació
Article 44. Efecte de la revocació o la limitació
Capítol X. Extensió de les patents europees
Article 45. Extensió de les patents europees
Capítol XI. Sol·licituds internacionals segons el Tractat de cooperació en matèria de patents
Article 46. Sol·licitud del Tractat de cooperació en matèria de patents
Article 47. Data de dipòsit i efectes de les sol·licituds internacionals que designin Andorra
Article 48. Sol·licituds internacionals presentades a l’Oficina de Patents com a oficina receptora
Article 49. L’Oficina de Patents com a oficina designada i elegida
Article 50. Tramitació nacional
Article 51. Entrada en la fase nacional
Capítol XII. Disposicions comunes
Article 52. Tramitació addicional
Article 53. Recursos
Article 54. Jurisdicció
Article 55. Representació davant l’Oficina de Patents
Article 56. Agents de patents
Article 57. Citacions
Disposició addicional
Disposició derogatòria
Disposició final primera
Disposició final segona

Exposició de motius

La protecció de les invencions per mitjà de patents està consolidada a tots els països desenvolupats. Ha passat a ser una condició necessària per al desenvolupament d’activitats econòmiques entorn de la recerca o d’activitats productives que incorporin o utilitzin invencions. La Llei de patents continua amb la progressió —iniciada amb la Llei de marques— cap a l’establiment a Andorra d’un sistema de propietat industrial harmonitzat amb la resta d’estats. L’existència d’aquest sistema és una condició necessària per al desenvolupament de sectors econòmics que incorporen elements de propietat industrial en els seus productes o serveis. La Llei de patents atorga una moderna protecció a Andorra als inventors, tant andorrans com estrangers, i estableix com accedir a mecanismes de registres simultanis o regionals des d’Andorra, com els del Tractat de cooperació en matèria de patents o l’extensió de les patents europees. El nivell de protecció per a tota invenció assolit amb aquesta Llei permet a Andorra poder accedir a convenis internacionals que, per reciprocitat, permetran als inventors andorrans poder protegir les seves invencions en la majoria de països.

La Llei de patents atorga un dret de propietat sobre una invenció que compleixi els requisits de novetat, avenç d’inventiva i aplicabilitat industrial. És un dret de propietat limitat a un període de 20 anys, no renovable.

És l’inventor qui té dret a la patent, excepte en els casos d’invencions d’empleats o per encàrrec, casos en els que el dret pertany a la persona que ha encarregat el treball o al patró.

Per a l’obtenció de la patent és necessari sol·licitar i obtenir la inscripció registral. L’Oficina de patents d’Andorra efectuarà un examen de formalitats de la sol·licitud, atorgant, si escau, el registre de la patent. Aquesta patent per si sola no permetrà al titular d’exercir accions legals contra tercers si abans no obté una confirmació de patentabilitat. El titular d’una patent andorrana té un termini de deu anys, des de la data de dipòsit de la sol·licitud, per presentar proves documentals que la invenció patentada compleix els requisits de novetat, avenç d’inventiva i aplicabilitat industrial. Es considera prova documental tota patent concedida per a la mateixa invenció per una oficina de patents habilitada per actuar com a administració encarregada de l’examen internacional d’acord amb el Tractat de cooperació en matèria de patents. Si el titular confirma la patentabilitat de la invenció, aleshores el titular de la patent pot fer valer els seus drets enfront de tercers, amb efectes des de la data de dipòsit.

L’inventor no està obligat a pagar totes les taxes en el moment de la sol·licitud. El manteniment de la vigència d’una patent està condicionat al pagament d’unes taxes anuals, facilitat que permet que l’inventor tan sols pagui les taxes pel període durant el qual desitja tenir la patent en vigor.

La Llei de patents estableix les accions que es poden emprendre contra la lesió dels drets del propietari d’una patent, normes processals que compleixen els requisits de l’Acord sobre els aspectes dels drets de propietat intel·lectual relatius al comerç, (ADPIC) de l’Organització Mundial del Comerç.

La Llei inclou la possibilitat que les invencions obtinguin protecció a Andorra mitjançant una extensió territorial d’una patent europea, un gran nombre d’invencions es protegeixen sota aquest mecanisme de protecció internacional. El fet de ser un dels estats que es poden cobrir sota aquest mecanisme permet facilitar l’obtenció de la protecció de la invenció a Andorra. La Llei també inclou la possibilitat de presentar sol·licituds de registre d’una patent sota el PCT (Tractat de cooperació en matèria de patents) i que Andorra sigui un dels estats que tot sol·licitant sota el PCT pugui elegir com a estat pel qual sol·licita el registre de la patent. Aquest mecanisme permet obtenir una patent a Andorra de forma més senzilla i permet a les persones andorranes obtenir la protecció de les seves invencions arreu del món de forma molt més senzilla i econòmica.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.