Carregant...
 

Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 26 de novembre de 1999 ha aprovat la següent:

Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

Exposició de motius

La Constitució andorrana estableix que totes les persones són iguals davant la llei i que la condició de nacional andorrà, així com les seves conseqüències jurídiques, s’adquireix, es conserva i es perd d’acord amb el que es regula en llei qualificada. Alhora disposa que tots els andorrans majors d’edat, en ple ús dels seus drets, gaudeixen del dret de sufragi.

El Codi de la nacionalitat vigent estableix les formes i requisits per a l’obtenció o recuperació de la nacionalitat andorrana i el gaudiment dels drets polítics d’acord amb les disposicions generals en la matèria.

La Llei qualificada del règim electoral i del referèndum aprovada pel Consell General en la sessió dels dies 2 i 3 de setembre de 1993 estableix que poden exercitar el dret a votar en les eleccions els andorrans que, gaudint del dret de sufragi segons la legislació vigent, figurin nominalment inscrits en la llista electoral de la parròquia del seu domicili o del seu origen, en la data en què la referida llista quedarà completada i que els comuns són competents per a l’elaboració i actualització de les llistes electorals.

No obstant l’esmentat anteriorment, a la pràctica són inscrites d’ofici al cens electoral de cada parròquia només les persones que són andorranes d’origen mentre que aquelles persones que l’adquireixen o recuperen la nacionalitat andorrana en virtut d’un expedient degudament resolt pel Govern d’acord amb el que disposa la Llei qualificada de la nacionalitat, es veuen en l’obligació de demanar a l’Administració central una certificació, que han de pagar, per poder-la presentar al comú de residència i ser inscrits al cens electoral. És a dir, la inscripció no es fa d’ofici sinó a instància de la persona interessada, previ pagament al Govern de l’import per a l’obtenció de la corresponent certificació acreditativa.

Així doncs, la present Llei pretén posar fi a aquesta discriminació que es produeix entre nacionals andorrans i inscriure d’ofici al cens electoral de cada parròquia aquelles persones que gaudeixen del dret de sufragi d’acord amb les disposicions vigents.

Per aquest motiu, el Consell General, aprova la següent Llei qualificada de modificació dels articles 6.1 i 7.1 de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.