Carregant...
 


Llei dels vedats de caça


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 13 d’abril del 2000 ha aprovat la següent:

llei dels vedats de caça

Exposició de motius

L’any 1987, el Consell General creava el vedat reserva d’Enclar i l’any 1990 el vedat reserva de Xixerella, i marcava així l’inici d’un canvi en els conceptes de caça establerts fins aleshores.

En vista dels resultats obtinguts i dins de l’esperit d’afavorir la tasca que acompleixen els vedats de caça, com a espais privilegiats per a la implantació i la reproducció de les diferents espècies de fauna salvatge autòctones, i per permetre’n d’aquesta manera l’augment i la disseminació posterior per tot el territori nacional, neix aquest Projecte de llei de creació de vedats de caça.

Els vedats de caça són zones geogràficament delimitades i subjectes a un règim cinegètic especial, establertes per llei amb la finalitat de promoure, conservar i protegir determinades espècies, en què el possible aprofitament de la seva caça queda subordinat a aquesta finalitat. Atès que els vedats de caça s’ubiquen majoritàriament en domini públic comunal, es tindrà en compte el parer dels comuns de les parròquies afectades per fixar-ne els límits. L’aplicació de la present Llei no comporta cap limitació, dins dels vedats de caça, d’activitats actuals o futures, diferents de les relacionades amb el motiu de la seva creació.

Els vedats de caça han de permetre la coexistència entre la gestió cinegètica de les espècies salvatges i totes les activitats que s’hi puguin desenvolupar, així com el respecte als drets de la propietat privada.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.