Carregant...
 

Llei 11/2004, del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l’Administració


Atès que el Consell General en la seva sessió del dia 27 de maig del 2004 ha aprovat la següent:

llei 11/2004, del 27 de maig, de modificació puntual del Codi de l’Administració

Exposició de motius

L’article 38, apartat 2, de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, disposa que constitueixen sòl no urbanitzable tots els terrenys dels comuns i dels quarts. Sense perjudici, però, d’aquesta disposició de caràcter general, la disposició final tercera de la mateixa Llei exceptua de la qualificació com a sòl no urbanitzable tota la zona de la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, que queda degudament definida en l’esmentada Llei.
LesLleis.com

El paràgraf tercer de l’article 105 del Codi de l’Administració, del 29 de març del 1989, limita al termini màxim de trenta anys l’ús privatiu dels béns comunals, en les condicions establertes pel mateix text legal.

La pràctica seguida al llarg dels anys pel Comú d’Encamp pel que fa al termini de durada dels censos emfitèutics atorgats a la zona de la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa, i la preocupació per la incidència que la limitació temporal establerta pel Codi de l’Administració pugui tenir sobre els esmentats censos emfitèutics, porten a la conveniència i necessitat que la situació sigui clarificada i regulada mitjançant llei.

El fet que es pogués qüestionar la legalitat dels censos emfitèutics atorgats podria tenir importants repercussions d’ordre jurídic i donar lloc a autèntiques situacions d’injustícia objectiva, així com a una percepció deficient de la imatge del país, que sempre s’ha caracteritzat per la seriositat, la validesa i la confiança en les transaccions realitzades a cada moment d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

El legislador no pot permetre que s’instal·lin dubtes pel que fa a la vigència i el reconeixement d’aquells valors tradicionals a Andorra, posats en relació amb els principis de confiança legítima i protecció als tercers i amb el de seguretat jurídica, reconegut i garantit en l’article 3 de la Constitució.

Per tot el que, en virtut dels antecedents exposats el Consell General aprova la present Llei de modificació puntual del Codi de l’Administració.
Registreu-vos a LesLleis.com per

accedir al contingut complert d'aquesta pàgina.